Warning: Use of undefined constant ‘4096M’ - assumed '‘4096M’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u0212784/public_html/wp-config.php on line 70
Üye Sorumlulukları – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Üye Sorumlulukları

Üye Sorumlulukları

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odası 1926 yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur. Yapmış olduğu işlemleri ve verdiği her türlü hizmeti tabi olduğu kanunlar çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bunların bazıları, 5174 sayılı TOBB Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu vb. Tüm bu kanunlar Odayla beraber, üyelerine de bir çok hak ve yükümlülük getirmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odalarının Kuruluşu :

Odalar illerde, Birligin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur. Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı başvuruda bulunması zorunludur.

Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır.

Odaya Kayıt Mecburiyeti Olanlar :

2567 sayılı Kanunda, ticaret siciline kayıtlı tacir ve 2567 sayılı Kanuna göre sanayici sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin Odasına kayıt olmaya mecburdurlar.

Odanın Hizmetleri :

1. Danışmanlık Hizmetleri : Ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyaçları olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek, veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

2. İstatistik Hizmetleri : Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içerisindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kayıt etmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak,

3. Tanzim ve Tasdik Hizmetleri : Menşe şahadetnameleri, fatura suretlerinin tasdiki, rayiç fiyatların tasdiki, bilirkişi ve eksper raporları, kapasite raporları, iş makineleri tescil belgeleri, ihracat belgeleri (ATR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1), Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, tahsis ve sarfiyat belgeleri vb.

4. Sosyal Hizmetler : Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen her türlü iş koluna ait fuar ve organizasyonların duyurularını yapmak, katılımcıları yönlendirmek, il ticaret ve sanayi hayatının gelişen teknolojiye uyumunu sağlamaya yardımcı olmak, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimini sağlamak,

Yukarıda dört ana başlık altında görülen ve çeşitli kanunlarla çerçevesi çizilen diğer bir çok hizmetten, başta üyelerimiz olmak üzere toplumun her kesimi yazılı veya sözlü müracaatlarıyla yararlanma hakkına sahiptir. Bunun dışında üyelerimiz meslek kollarıyla ilgili her türlü sorunlarına Meslek Komiteleri aracılığı ile çözüm arama hakkına sahiptir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Üyeler;

1- Her yıl Haziran ve Ekim ayı içerisinde ödemekle yükümlü oldukları Munzam aidat ve yıllık aidatlarını geciktirmeden ödemekle, geciktirdiği takdirde gecikme zamlarıyla birlikte ödemekle,

2- Yapılan hizmetler karşılığı Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ücretleri ödemekle,

3- Adres, telefon, faks, elektronik posta adreslerinden herhangi birinde ya da hepsinde meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede Odaya bildirmekle,

4- Maliyeden kaydını sildiren üyeler maliyeden iş bırakma tarihi itibariyle en geç bir ay içerisinde Odaya bunu bildirerek kayıt sildirme işlemlerini gerçekleştirmekle,

5- Odaya yaptıkları her türlü beyanda bilgileri doğru beyan etmekle,

6- Mesleki ahlak, disiplin ve tesanüde uymakla,

7- Ticaret ve sanayi hayatıyla ilgili yapılan araştırma faaliyetlerinde kullanılan, firmalara ait istatistiki bilgileri veya rayiç fiyat tespitlerinde kullanılan, ürünlere ait fiyat bilgilerini en kısa sürede doğru olarak Odaya ulaştırmakla,

8- Firmalarının Ticaret Sicilinde ki kayıtlarında yaptıkları her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Odaya bildirmekle,

9- Odamıza kayıtlı kooperatif ve şirketler hisse, yetki, adres, sermaye ve genel kurulla ilgili işlemlerini karar tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Ticaret Sicil Memurluğumuza bildirmekle yükümlüdürler.

© 2012 - 2023 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası