Warning: Use of undefined constant ‘4096M’ - assumed '‘4096M’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u0212784/public_html/wp-config.php on line 70
İstenen Evraklar – Limited ŞTİ. – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

İstenen Evraklar – Limited ŞTİ.

* KURULUŞ, BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ işlemleri ile ilgili talep numarası ve kararları/belgeleri tsm46@hotmail.com adresine mail attıktan sonra Müdürlüğümüzden ya da 03442353220/138 no’lu telefondan randevu almanız gerekmektedir.

* Yukarıda sayılan işlemler harici karar incelemesi yapılmayacak olup, Tescil yaptıracak üyelerimizin, şirket yetkilisi adına e-devlet şifresi ile MERSİS girişi yapmaları, MERSİS programından müracaat tamamlandığını gösterir talep numarası ve tescil için gerekli evraklarla Müdürlüğümüze 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat gelinmesi durumunda tescil işlemi gerçekleştirilecektir
*01.03.2022 Tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğüne imza beyananmesi vermesi gereken gerçek kişilerden yeni kimlik kartı olanların imza beyannameleri İle görevi kabul yazıları MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edileceğinden ayrıca görev kabul yazısı ve imza beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır. (6102 sayılı kanun 40. Maddesi gereğince)
Yeni Kimlik Kartı sahibi olmayan yetkililer imza beyannamesi ve görevi kabul yazısını eski usulde vermeye devam edecektir.
Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım – Videolar – Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
* Sicil işlemleri için gereken tüm işlemlerin listesini, örnek evraklarını ve doldurulmaya hazır boş MS-Word belgelerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

KURULUŞ

 1. Mersis Kayıt Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ ) Tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak  talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.
 2. Ana Sözleşme (3 Asıl) (Anasözleşme Müdürlüğümüzce hazırlanacağından ortakların tamamının nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmeleri gerekmektedir)
 3. Bakanlık İzin Yazısı: Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 4. Her ortağın nüfus cüzdan fotokopisi ( 2’er Adet) (tüzel kişi ortak var ise temsilcilerinin)
 5. Ortak dışı yetkili varsa Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
               Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik  ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
 6. Dışarıdan seçilen müdürler için görev kabul beyanı (1 adet asıl) (ÖRNEK BELGE) + Kimlik fotokopileri (2 adet)
              Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.
 7. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 8. Vekaleten işlem yapılıyorsa yetkili tarafından doldurulup imzalanacak evraklar(Yeni Kayıt Evrakları)
 9. Ticari defterlerin (genel kurul toplantı ve müzakere defteri, pay defteri, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri) (müdürler kurulu karar defteri-isteğe bağlı) sayfa numaraları verilmiş şekilde getirilmesi gerekmektedir.
  NOT: Kapak kısmına tasdik yapılmamaktadır, numaralandırmanın ona göre yapılması gerekmektedir)
 10. Sermayenin Onbinde 4’ ü Rekabeti Koruma Fonu ve ilan ücreti Odamız veznesine yatırılarak 1 Adet Dekont getirilecektir.
 11. Kurucu ortaklar arasında Yabancı Uyruklu gerçek kişi var İse, Yabancılar Kimlik Numarası Alınacak ve Pasaportunun Türkçe Tercümeli Noter Tasdiklisi (veya Türk vatandaşı olup ikametgah adresi yurt dışı ise) (3 Asıl) (Anasözleşmenin hazırlanması için Yeminli Tercüman bulundurulması gerekmektedir)
 12. Kurucu ortaklar arasında Tüzel kişi var ise; 1 adet iştirak kararı (ÖRNEK BELGE) noter tasdikli (alınacak kararda ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi mutlaka belirtilmelidir) (Temsilcinin kimlik fotokopisi + Başka ilde bulunan tüzel kişilik ise bağlı bulunduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi)
 13. Ayni sermaye var ise; kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretler
  – Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
  – Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 14.  Reşit olmayan kurucu ortak var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (asıl veya mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet) (Kayyımın kimlik fotokopisi 1 adet)
  – Reşit olmayan Kurucu ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise; reşit olmayanın aile nüfus kayıt örneği fotokopisi
  – Reşit olmayan kurucu ortağın anne ve baba ortak değil ve boşanmış ise; reşit olmayanın velayetine ilişkin mahkeme kararının mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet)
 15. Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu tüzel kişi var ise; tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge. (Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 16. Kurulacak şirketin kurucu ortakları arasında; belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği
 17. Tüzel kişinin müdür veya müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yetkili organ kararı Noter onaylı (1 asıl+1 fotokopi) (ÖRNEK BELGE) + Temsilcinin kimlik fotokopisi (2 adet)
 18. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

NOT: 1- Şirket kuruluşuna gelmeden önce tescil için randevu alınması gerekmektedir.

2- Şirket yetkililerinin kuruluş tescili sırasında Müdürlüğümüzde bulunmaları gerekmektedir.

————————————————————————————-

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3. Taahhütname (1 Asıl) (ÖRNEK BELGE)
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

ADRES BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİYLE DEĞİŞMİŞ İSE RESEN TESCİL İÇİN;
1. Mersis Resen Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Belediyeden alınacak yazı (ÖRNEK BELGE)
3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
NOT:  Tescil İşlemi Resen Yapılacağı İçin Harç Ve İlan Ücreti Yoktur.
*(İlgili belediyeden alınacak  yazıda firmanın  müdürlüğümüzce tescil edilmiş  adresinin kendi isteği dışında   belediye tarafından  yapılan çalışma neticesinde değiştirilmiş olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

——————————————————————————-

HİSSE DEVRİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Genel kurul kararı noter tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi)(Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3. Noterde yapılmış Hisse Devir Sözleşmesi (1 Asıl + 1 Fotokopi)
4. Hisse devrinin işlendiği Pay Defterinin ilgili sayfasının fotokopisi (1 adet)

5. Yeni Giren Ortaklar İçin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2’er Adet) (*Tüzel kişi ortak olacaksa iştirak kararı noter tasdikli 1 adet) (ÖRNEK BELGE) noter tasdikli 1 adet + temsilcinin kimlik fotokopisi + Tüzel Kişinin Başka ilde olması durumunda bağlı olduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi)
6. Yabancı uyruklu Ortak girişi var ise Yabancılar Kimlik Numarası alınacak ve Pasaportunun Türkçe Tercümeli Noter Tasdiklisi (3 Adet asıl)
7. Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten beyanı (ÖRNEK BELGE)
8. Reşit olmayan ortak girişi var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı. (asıl veya mahkeme tarafından  aslı gibidir tasdiklisi 1 adet) (Kayyımın kimlik fotokopisi de eklenmelidir)

– Reşit olmayan yeni ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise; reşit olmayının aile nufus kayıt örneği fotokopisi.

– Reşit olmayan  ortağın anne ve baba ortak değil ve  boşanmış ise ;  reşit olmayanın  velayetine ilişkin  mahkeme kararının  mahkeme tarafından  aslı gibidir  tasdiklisi (1 adet)
9. Yabancı uyruklu tüzel kişinin şirkete ortak olması halinde; tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
10. Dilekçe. (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
11. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
12. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
13. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

————————————————————

VERASETEN HİSSE DEVRİ

 1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )
 2. Genel kurul kararı Noter tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 3. Noterden Alınan mirascılık belgesi fotokopisi (veraseten hisse devri mahkeme kararına istinaden yapılmışsa ilgili mahkeme kararının mahkeme veya noterden yaptırılmış aslı gibidir tasdiklisi (1 adet)
 4. Mirasçılık belgesine göre dağılım yapıldıktan sonra hisseler küsürlü kalıyorsa küsürlerin kalkması için Noterden yapılacak feragatname asıl (1 adet)(ÖRNEK BELGE)
 5. Yeni Giren Ortaklar İçin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 6. Hisse devrinin işlendiği Pay Defterinin ilgili sayfasının fotokopisi (1 adet)
 7. Reşit olmayan ortak girişi var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı (asıl veya mahkeme tarafından  aslı gibidir tasdiklisi 1 adet) (Kayyımın kimlik fotokopisi de eklenmelidir)
  – Reşit olmayan yeni ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise; reşit olmayının aile nufus kayıt örneği fotokopisi
  – Reşit olmayan  ortağın anne ve baba ortak değil ve  boşanmış ise ;  reşit olmayanın  velayetine ilişkin  mahkeme kararının  mahkeme tarafından  aslı gibidir  tasdiklisi (1 adet)
 8. Dilekçe. (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
 9. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 10. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 11. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

—————————————————————————

MÜDÜR ATAMASI (YETKİ İŞLEMİ)

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2- Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3. Yetkililer İçin Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)

             Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik  ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
4. Müdür Ortak Dışından İse Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
5. Müdür Ortak Dışından İse Müdürlüğü Kabul Ettiğine Dair Görev Kabul Beyanı (1 adet asıl) (Beyanda yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise yabancılar kimlik numarası belirtilmeli) (ÖRNEK BELGE)

           Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.

6. Müdür yabancı uyruklu gerçek kişi ise; noter tasdikli Türkçe tercümeli pasaport sureti, (1 asıl,1 fotokopi) + Yabancılar kimlik numarasını gösterir belge fotokopisi (2 fotokopi) (İmza beyannamesinin yapılabilmesi için yeminli tercüman bulundurulması gerekmektedir)
7. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
8. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
9. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
10. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz
11. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde; tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün yetkili organ kararı (noter tasdikli 1 asıl, 1 fotokopi) (ÖRNEK BELGE)

12. Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde ;tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir

 • TTK 623/1 gereği Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması şarttır.
 • Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624/1)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

————————————————————————

SINIRLI YETKİ İLE İLGİLİ İÇ YÖNERGE TESCİLİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

3. Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin hazırlanan iç yönerge içeren Genel Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

4. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

5. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

NOT: Şirketin ana sözleşmesinin temsil maddesinde sınırlı yetki ile ilgili “Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.”  Şeklinde bir açıklama geçmiyorsa öncelikli olarak ana sözleşme madde tadili yapılması gerekmektedir. Ana sözleşme madde tadili yapan şirketin de yukarıdaki evraklara ek olarak ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ maddesindeki evrakların da getirilmesi gerekmektedir.

 • Sınırlı Yetkili Atanması ile ilgili Ana Sözleşme Tadil Metni (ÖRNEK BELGE)

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

————————————————————————

SINIRLI YETKİLİ ATANMASI

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

3. Sınırlı Yetkili Atanması hakkında Genel Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

4. Yetkililer İçin Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)

             Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik  ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.

5. Şirket ortakları dışından seçilen Müdürler için görev kabul beyanı  (1 adet asıl) (ÖRNEK BELGE) + Nüfus Cüzdan Fotokopileri (2 adet)

           Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.

6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

7. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

8. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

 

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

—————————————————————————-

SINIRLI YETKİLİ MÜDÜRLERİN İSTİFASI

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

————————————————————————

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi). Karar sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir. (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3. Bakanlık İzin Yazısı: Ana sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
6. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

Ana sözleşme değişikliği süre uzatımına ilişkin ise; yukarıda belirtilen evraklara ek olarak; Şirket süresinin sona ermesine rağmen faaliyetlerini sürdüklerini ve tasfiye işlemlerine başlamadıklarını gösteren yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu aslı ve raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.

Ana sözleşme değişikliği adres maddesine ilişkin ise; yukarıda belirtilen evraklara ek olarak şirket kaşesi ile müdür tarafından imzalanmış taahhütname aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.(ÖRNEK BELGE)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

—————————————————————————–

MERKEZ NAKLİ GELEN

1. Mersis Merkez Nakil Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden merkez nakli başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)
2. Bakanlık İzin Yazısı: Sözleşme Değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
3. Merkezin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Alınmış 111.Madde Belgesi aslı veya e-imza’lı sureti
4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
5. Genel kurul kararı noter tasdikli (1 asıl, 1 fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (Kararda Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli yer alacak) (ÖRNEK BELGE)
6. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
7. Şirketin mevcut ortaklarının ve yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri (2 şer adet)
8. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

NOT: Merkez nakli tescili esnasında;  Şirket Müdürü/Müdürleri ‘nin Kendisi veya yetkilinin şirketin işlemlerinin takibi için Vekalet verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte  Müdürlüğümüze müracaatı Gerekmektedir.

Eğer yetkili ya da vekil kişi gelemeyecek ise Şirket Müdürü tarafından eksiksiz şekilde doldurulup imzalanacak evraklar (Yeni Kayıt Evrakları)

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

MERKEZ NAKLİ GİDEN

1. 111. Madde belgesi talebi için dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE) veya yetkilinin e-devlet üzerinden yapacağı müracaat.
* Nakil olarak gidecek şirket tarafından Merkez nakline ilişkin müdürlüğümüzden talep edilen evrak teslimi öncesi şirketin oda ait borçlarının tamamının ödenmesi gerekmektedir

NOT: Merkezi Müdürlüğümüzden başka Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına giden şirketlerin Müdürlüğümüzde tescilleri yapılmamaktadır. Sadece 111.Madde belgesi verilmektedir. Şirketin adresi hangi Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına gidiyorsa tescili o Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

———————————————————————

SERMAYE ARTIRIMI

* Müdürler kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, müdürler kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir(ÖRNEK BELGE)

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )
2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (karar sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.) (ÖRNEK BELGE)
3. Bakanlık İzin Yazısı: Sözleşme Değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz.
7. Ticaret sicili harcıilan ücreti, sermayenin artırılan kısmının on binde dördü Odamız veznesine yatırılarak 1 adet dekont aslı getirilecek.
8. Yeni Ortak Girişi Var İse; gerçek kişi için kimlik fotokopisi (2 adet fotokopi), tüzel kişi için iştirak kararı noter tasdikli (1 asıl + 1 fotokopi) (ÖRNEK BELGE) ve temsilcinin kimlik fotokopisi (2 adet)
9. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması halinde bunun gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir müdürler kurulu raporu (1 suret)
10. Artırımın türüne göre (geçmiş yıl karı, vs.) YMM veya SMMM raporları
* Sermaye artırımı sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa,; sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ve hangi oranda korunduğuna, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna, ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu (1 asıl+raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı)
* Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda artırımın tescil edilebilmesi için;sermayenin ödendiğine, şirketin özvarlığıda tespit edilmek sureti ile şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına,sermayenin hangi oranda korunduğuna ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin ymm veya smmm raporu (1 asıl+raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı)
* Sermayenin sadece sermaye taahhüdü yolu ile artırılmasında; Sermayenin ödendiğine,Şirket sermayesinin öz varlık içerisinde korunduğunu,şirketin özvarlığıda tespit edilmek sureti ile şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna ilişkin ymm veya smmm raporu(1asıl +raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı)

Ayrıca ayni sermaye konuluyorsa;
*Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan;
1-Bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu 1 adet aslı yada mahkeme veya noter onaylı sureti
2-Mahkemenin; bilirkişi atama yazısı 1 Adet aslı veya mahkeme veya noterden onaylı sureti,
* Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
* Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
* Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yolu ile (nakit) artırım yapılamaz
* Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payı 25.TL ve katları olması gerekmektedir
* Sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

————————————————————————–

SERMAYE AZALTIMI

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten  imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

3. Bakanlık İzin Yazısı: Ana sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

4. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

5. Sermaye azaltımına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının belirtildiği sermaye azaltımına ilişkin ana sözleşmenin tadil metninin yeni şeklini de içeren genel kurul kararı noter tasdikli (1 asıl+1 fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

6. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış rapor asıl (1 adet)

7. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi, ya da denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

8. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (1 er fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

9. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge

10. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa; Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge

11. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

12. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

NOT: Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 8 ve 9.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

————————————————————————-

GENEL KURUL (TESCİLE TABİ OLMAYAN)

1. Genel kurul Toplantı Tutanağı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde toplantı tutanağının altına tek ortağı ismi açılarak imza ettirilmesi zorunludur)
2. Hazirun cetveli (1 asıl + 1 Fotokopi) (Tek ortaklı şirketlerde hazirun cetvelinin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
3. Gündem kararı (1 adet fotokopi) (ÖRNEK BELGE)
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

*Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde yapılıp Müdürlüğümüze yukarıdaki evrakların düzenlenerek getirilmesi zorunludur.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

———————————————————————-

DENETÇİ SEÇİMİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )
2. Genel kurul Toplantı Tutanağı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde toplantı tutanağının altına tek ortağı ismi açılarak imza ettirilmesi zorunludur)
3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
4. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
6. Denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ttk 400. Mad.) (1 adet asıl) (ÖRNEK BELGE) (Denetçi şahıs ise kimlik fotokopisi ve denetçi belgesi,  tüzel kişilik ise; İmza sirküleri fotokopisi beyannameye eklenmelidir.)
7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz.

*Denetime tabi şirketlerde ; denetçi ,şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

———————————————————————–

ŞUBE AÇILIŞI

1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi şube başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.)
2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3. Bakanlık İzin Yazısı: Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
4. Yetkililer İçin Şube Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
             Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik  ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
6. Şube Yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
7. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

8. Şube tescili için; Şube Yetkilisinin Kendisi Veya şirketin şube işlemlerinin takibi için vekalet verdiği şahsın vekaletname fotokopisi ile birlikte Müdürlüğümüze müracaatı gerekmektedir. Şube Müdürü tescil esnasında Müdürlüğümüze Gelemeyecek ise Şube Müdürü tarafından eksiksiz şekilde doldurulup imzalanacak evraklar (Yeni Kayıt Evrakları)

* Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

 

Merkezi Müdürlüğümüzde, Şube başka ilde açılacaksa;

NOT: Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem yapılmayıp şubenin açılacağı müdürlükte tescil yapılacaktır.

———————————————————————-

ŞUBE KAPANIŞI

1. Mersis Terkin Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi şube başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.

2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz
* Şube Kapanış İşlemlerinde Oda Aidatlarının tescilin yapılacağı gün tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

——————————————————————————–

TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Mersis Tasfiye Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl, 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 3. Bakanlık İzin Yazısı: Şirket kapanışı Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
 5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 6. Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (2 ASIL) (ÖRNEK BELGE)
 7. Tescil talepnamesi (2 asıl) (“Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında tasfiye memurları adına düzenlenmeli) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
               Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik  ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
 8. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde,dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ÖRNEK BELGE)+ Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
             Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.
 9. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)* TTK 536/4. maddesi gereğince temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.
  * Tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının tescilin yapılacağı gün tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

TASFİYEYE GİRİŞ (MAHKEME KARARI İLE)

1. Mersis Tasfiye Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Mahkeme kararı mahkeme tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)

3. Tescil talepnamesi  (2 asıl) ( “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında  tasfiye memurları adına düzenlenmeli) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)

4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin beyan  (ÖRNEK BELGE) + Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)

5. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

6. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

7. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

* tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının Tescilin Yapılacağı Gün Tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir.

——————————————————————

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1. Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

3. Bakanlık İzin Yazısı: Şirket işlemleri Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
6. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
7. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor (1 adet asıl)
8. Tescil talepnamesi (2 asıl) (“Tasfiye Halinde” ibaresinin çıkartıldığı şirket ünvanı altında yetkili adına düzenlenmeli) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
             Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik  ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.

(*Yasal süresi içerisinde sermayelerini  öngörülen   asgari tutarlara  yükseltmemiş şirketler tasfiyeden dönülmesi işlemi  için tescil talebinde bulunamazlar.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

———————————————————————

TASFİYE SONU

1. Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Genel kurul Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl, 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3. Bakanlık İzin Yazısı: Şirket kapanışı Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
6. Genel kurul tarafından onaylanmış tasfiye memurlarınca imzalı tasfiye sonu bilanço asıl (1 adet)
7. 3.ilan tarihine kadar olan Oda Aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz
* Şirketin tescilli şubesi varsa, merkez sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkin başvurusu yapılmalıdır.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

NOT: KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE ….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

TASFİYE SONU (MAHKEME KARARI İLE)

1. Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Mahkeme kararı noter tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)

3. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

4. 3.ilan tarihine kadar olan oda aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz

5. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

———————————————————————-

EK TASFİYE

1. Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Dilekçe (şirket kaşesi ile tasfiye memuru  tarafından imzalanmalı,) (ÖRNEK BELGE)

3. Mahkeme kararı noter tasdikli  (1 asıl+1fotokopi)  (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)

4. Tasfiye Memuru olarak öncekilerden farklı kişiler atanmış ise tescil talepnamesi (2 asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Tasfiye memurunun nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir) (“Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında tasfiye memurları adına düzenlenmeli)

5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

6. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

————————————————————————

SİGORTA ACENTELİĞİ

1. Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
2. Acentelik vekaletnamesi Noter tasdikli (2 asıl, 1 fotokopi)
3. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

———————————————————————-

SİGORTA ACENTELİK FESHİ

1. Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
2. Fesihname noter tasdikli (2 asıl, 1 fotokopi)
3. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
6. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz
* Vekaleti veren sigorta şirketi de acentelik feshine ilişkin tescil için kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir. Bu durumda oda aidatının ödendiğine ilişkin makbuz aranmaz.

————————————————————————–

YETKİLİLERİN VEYA ORTAKLARIN AD-SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1. Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Değişiklik evlilik nedeniyle ise nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet), boşanma nedeniyle ise boşanma ilamı fotokopisi, mahkeme kararıyla ise mahkeme kararı fotokopisi. Nüfus müdürlüğünden yapıldı ise vukuatlı nüfus kayıt örneği.

3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

———————————————————————-

ŞİRKETİN İHYASI

1. Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Dilekçe (şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalı) (ÖRNEK BELGE)

3. Mahkeme kararı mahkeme tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi)  (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)

4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

NOT: Şirketin ihyası tescil edildikten sonra faaliyetine devam edebilmesi için yetkili seçimi, adres güncellenmesi v.s. gibi tescillerin de yapılması gerekmektedir.

———————————————————————-

YABANCI YETKİLİLERİN VEYA ORTAKLARIN T.C.VATANDAŞI OLMASI

1. Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

3. Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)

4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

© 2012 - 2023 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası