Warning: Use of undefined constant ‘4096M’ - assumed '‘4096M’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u0212784/public_html/wp-config.php on line 70
İstenen Evraklar – Anonim Şirketi – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

İstenen Evraklar – Anonim Şirketi

* KURULUŞ, BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ işlemleri ile ilgili talep numarası ve kararları/belgeleri tsm46@hotmail.com adresine mail attıktan sonra Müdürlüğümüzden ya da 03442353220/138 no’lu telefondan randevu almanız gerekmektedir.

* Yukarıda sayılan işlemler harici karar incelemesi yapılmayacak olup, Tescil yaptıracak üyelerimizin, şirket yetkilisi adına e-devlet şifresi ile MERSİS girişi yapmaları, MERSİS programından müracaat tamamlandığını gösterir talep numarası ve tescil için gerekli evraklarla Müdürlüğümüze 13:00-16:00 saatleri arasında bizzat gelinmesi durumunda tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

*01.03.2022 Tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğüne imza beyananmesi vermesi gereken gerçek kişilerden yeni kimlik kartı olanların imza beyannameleri İle görevi kabul yazıları MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edileceğinden ayrıca görev kabul yazısı ve imza beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır. (6102 sayılı kanun 40. Maddesi gereğince)
Yeni Kimlik Kartı sahibi olmayan yetkililer imza beyannamesi ve görevi kabul yazısını eski usulde vermeye devam edecektir.
Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım – Videolar – Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

* Sicil işlemleri için gereken tüm işlemlerin listesini, örnek evraklarını ve doldurulmaya hazır boş MS-Word belgelerini aşağıda bulabilirsiniz.

—————————————————————————————

KURULUŞ

 1. Mersis Kayıt Başvurusu (https://mersis.gtb.gov.tr/) (tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.)
 2. Ana Sözleşme (3 Asıl) (Ana sözleşme Müdürlüğümüzce hazırlanacaksa ortakların tamamının nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmeleri gerekmektedir) (Ana sözleşme Noterden de yapılabilmektedir)
 3. Bakanlık İzin Yazısı: Kuruluşu Bakanlık ve diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı (Asıl)
 4. Her ortağın nüfus cüzdan fotokopisi (2’ er Adet) (tüzel kişi ortak var ise temsilcilerinin)
 5. Bilgi Güncelleme Formu(ÖRNEK BELGE)
 6. Vekaleten işlem yapılıyorsa yetkili tarafından doldurulup imzalanacak evraklar (Yeni Kayıt Evrakları)
 7. Ticari defterlerin (genel kurul toplantı ve müzakere defteri, pay defteri, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, damga vergisi defteri) sayfa numaraları verilmiş şekilde getirilmesi gerekmektedir.
  NOT: Kapak kısmına tasdik yapılmamaktadır, numaralandırmanın ona göre yapılması gerekmektedir)
 8. Pay Sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev kabul beyanı (1 adet asıl) (ÖRNEK BELGE) + Kimlik Fotokopileri (2 adet)
             Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.
 9. Pay sahipleri dışından yetkililer için Şirket Ünvanı altında düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
            Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
 10. Sermayenin Onbinde 4’ ü Rekabeti Koruma Fonu ve ilan ücreti Odamız veznesine yatırılarak 1 Adet Dekont getirilecek.
 11. Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin En Az ¼ ‘nün Ödendiğine Dair Banka mektubu ve  (ortaklar adına düzenlenmiş) ekli ödeme dekont asılları(1’er adet)  (6102 Sayılı TTK. Md.345 Göre)  (ÖRNEK BELGE)
 12. Kurucu ortaklar arasında Yabancı Uyruklu gerçek kişi var ise, Yabancı Kimlik Numarasını gösterir belge fotokopisi ve Pasaportunun Türkçe Tercümeli Noter Tasdiklisi Asıl (veya Türk vatandaşı olup ikametgah adresi yurt dışı ise) 3 asıl. (Anasözleşmenin hazırlanması için Yeminli Tercüman bulundurulması gerekmektedir)
 13. Kurucu ortaklar arasında Tüzel kişi var ise; 1 adet iştirak kararı noter tasdikli (alınacak kararda ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi mutlaka belirtilmelidir)(ÖRNEK BELGE)  (Temsilcinin kimlik fotokopisi + Başka ilde bulunan tüzel kişilik ise bağlı bulunduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi)
 14. Ayni sermaye var ise; kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri.
  – Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
  – Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 15. Reşit olmayan kurucu ortak var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı (asıl veya mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet)
  – Reşit olmayan Kurucu ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise;  reşit olmayanın aile nüfus kayıt örneği fotokopisi)
  – Reşit olmayan kurucu ortağın anne ve baba ortak değil ve boşanmış ise;  reşit olmayanın velayetine ilişkin mahkeme kararının mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet )
 16. Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu tüzel kişi var ise; tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge. ( Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 17. Kurulacak şirketin kurucu ortakları arasında; belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği.
 18. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yetkili organ kararının noter onaylı örneği asıl. (1 adet)
 19. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

NOT: 1- Şirket kuruluşuna gelmeden önce tescil için randevu alınması gerekmektedir.

2- Şirket yetkililerinin kuruluş tescili sırasında Müdürlüğümüzde bulunmaları gerekmektedir.

—————————————————————————————

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Mersis Değişiklik Başvurusu(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi  eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
 3. Yönetim Kurulu KararıNoter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 4. Taahhütname(1 Asıl) (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi  eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)   
 5. Oda veznesine yatırılanTicaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 6. Bilgi Güncelleme Formu(ÖRNEK BELGE)
 7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

Yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu  üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc  noları / yabancı uyruklu ise yabancılar kimlik numarası yazılmalıdır

ADRES BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİ İLE DEĞİŞMİŞ  İSE RESEN TESCİL İÇİN ;

1-    Mersis Resen Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-  Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi  eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

3-  Belediyeden Alınacak Yazı Aslı (ÖRNEK BELGE)

4-   Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)    

NOT:  Tescil İşlemi   Resen Yapılacağı İçin Harç Ve İlan Ücreti Yoktur.

*(İlgili belediyeden alınacak  yazıda firmanın  müdürlüğümüzce tescil edilmiş  adresinin kendi isteği dışında   belediye tarafından  yapılan çalışma neticesinde değiştirilmiş olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.)

—————————————————————————————

YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTİFA

1-  Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

3- Görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

4- Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)

5- Vefat durumunda;

 1. a) Noterden alınan mirasçılık belgesi 1 fotokopi
 2. b) Mirasçılara hisselerin dağılımını gösteren Yönetim Kurulu Kararı 1 fotokopi
 3. c) Yeni giren ortak var ise kimlik fotokopisi
  d) Yeni giren ortaklarda 18 yaşın altında çocuk varsa ve anne yada baba şirkete ortak ise mahkemeden kayyım atama kararı 1 adet asıl veya mahkemeden tasdikli (kayyımın kimlik fotokopisi kararın ekine eklenmelidir)

6- Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

7- Bilgi Güncelleme  Formu (ÖRNEK BELGE)

8- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

9- Pay Sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin  görev kabul beyanı (1 adet asıl) (ÖRNEK BELGE)+ Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)

Yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu  üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc  noları / yabancı uyruklu ise yabancılar kimlik numarası yazılmalıdır

—————————————————————————————

TEMSİL VE İLZAM

1- Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

3- Görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

4- Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
          Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.

5-  Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

6- Bilgi Güncelleme  Formu (ÖRNEK BELGE)

7- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

8- Pay Sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin  görev kabul beyanı (1 adet asıl) (ÖRNEK BELGE)+ Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
           Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.

Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, Tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen  gerçek kişinin  adı-soyadı,adresi, uyruğu  ve t.c. kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi (yönetim kurulu üyesinin) yetkili organ kararının noter onaylı örneği (asıl 1 adet) (ÖRNEK BELGE) + Temsilcinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet) + Tüzel kişi başka ilde ise bağlı bulunduğu Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi

* Yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc   noları / yabancı uyruklu ise yabancı kimlik numarası yazılmalıdır

——————————————————————————————————————–

SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE TESCİLİ

1- Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

3- Sınırlı yetkili atanmasına ilişkin hazırlanan iç yönerge içeren Yönetim Kurulu Kararı Noter tasdikli (1 asıl + 1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

4- Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5- Bilgi Güncelleme  Formu (ÖRNEK BELGE)

6- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

NOT: Şirketin ana sözleşmesinin temsil maddesinde sınırlı yetki ile ilgili “Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.” Şeklinde bir açıklama geçmiyorsa öncelikli olarak ana sözleşme madde tadili yapılması gerekmektedir. Ana sözleşme madde tadili yapan şirketin de yukarıdaki evraklara ek olarak ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ maddesindeki evrakların da getirilmesi gerekmektedir.

Sınırlı yetki ataması ile ilgili tadil metni (ÖRNEK BELGE)

SINIRLI YETKİLİ ATANMASI

1- Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

3- Sınırlı yetkili atanması hakkında Yönetim Kurulu Kararı Noter tasdikli (1 asıl + 1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

4- Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
          Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.

5- Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

6- Bilgi Güncelleme  Formu (ÖRNEK BELGE)

7- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

8- Müdürler için görev kabul beyanı (1 adet asıl) (ÖRNEK BELGE)+ Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
           Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.

 

SINIRLI YETKİLİ MÜDÜRLERİN İSTİFASI

1. Mersis Değişiklik Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ )

2. Yönetim kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Yönetim kurulu karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)

4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

———————————————————————————–

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1- Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Yönetim kurulu tadil kararı noter tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi) (karar ; Esas  sözleşmenin değişen maddelerine  ilişkin yeni metinleri  içermelidir) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

3- Bakanlık İzin Yazısı: Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

4- Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

5- Genel kurul toplantı tutanağı (noter tasdikli)(1 asıl+1 fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.) (ÖRNEK BELGE)

6- Hazirun listesi ( 1 asıl+1 fotokopi) (Yönetim kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği  herhangi bir yönetim kurulu üyesi, toplantı başkanı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.)  (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)

7-Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.

8- Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 fotokopi)(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu   olan toplantılarda)

9- (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)

10- Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

11- Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

12- Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

13- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

Esas sözleşme  değişikliği süre uzatımına ilişkin ise; Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak; Şirket süresinin sona ermesine rağmen faaliyetlerini sürdüklerini ve tasfiye işlemlerine başlamadıklarını gösteren yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu aslı ve raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.

Esas  sözleşme değişikliği adres maddesine ilişkin ise;Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmış taahhütname aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. (ÖRNEK BELGE)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

————————————————————————————–

MERKEZ NAKLİ GELEN

 1. Mersis Kayıt Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/) (tescil öncesi mersis sisteminden  merkez nakli  başvurusu yapılarak sistemden alınacak   talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır )
 2. Merkezin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Alınmış 111.Madde Belgesi aslı veya e-imzalı sureti
 3. Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu tadil kararı (noter tasdikli 1 asıl+1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 4. Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir).(ÖRNEK BELGE)
 5. bakanlık İzin Yazısı: Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 6. Genel kurul toplantı tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)
 7. Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
 8. Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.
 9. Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 10. (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)
 11. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 12. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
 13. Şirketin mevcut  ortaklarının  ve yetkililerin nufus cüzdan fotokopileri 2’er adet
 14. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

Yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu  üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc  noları / yabancı uyruklu ise yabancılar kimlik numarası yazılmalıdır

NOT: Merkez nakli tescili esnasında; İmza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri’nin kendisi veya yetkilinin şirketin işlemlerinin takibi için Vekalet verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte  Müdürlüğümüze müracaatı Gerekmektedir.

Eğer imza yetkilisi ya da vekil kişi gelemeyecek ise İmza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri tarafından eksiksiz şekilde doldurulup imzalanacak evraklar (Yeni Kayıt Evrakları)

—————————————————————————————

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

MERKEZ NAKLİ GİDEN

1- 111. Madde belgesi almak için dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE) veya e-devlet üzerinden yapılacak müraacat.

*Nakil olarak gidecek şirket  tarafından Merkez nakline ilişkin müdürlüğümüzden  talep edilen evrak  teslimi öncesi şirketin oda ait borçlarının tamamının ödenmesi gerekmektedir.

NotMerkezi Müdürlüğümüzden başka Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına giden şirketlerin Müdürlüğümüzde tescilleri yapılmamaktadır. Sadece 111.Madde belgesi  verilmektedir. Şirketin adresi hangi Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına gidiyorsa tescili o Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

—————————————————————————————

SERMAYE ARTIRIMI

* Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu karar tescil ve ilan edilmelidir(ÖRNEK BELGE)

1- Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)(ÖRNEK BELGE)

3- Bakanlık İzin Yazısı: Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

4- Genel kurul  toplantı  tutanağı (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi) (toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)

NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

5- Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)

6-Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.

7- Sermaye artırımına ilişkin iştirak taahhütnamesi  (1asıl)   (ÖRNEK BELGE)

8- Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu tadil kararı (noter tasdikli 1 asıl+1 fotokopi)(Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

9- Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

10- Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

11- Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi

12- Şirkete yeni ortak girişi var ise; (gerçek kişinin ortak olması durumunda kimlik fotokopisi, tüzel kişinin ortak olması durumunda iştirak kararından 1 noter tasdikli + 1 fotokopi, ortak olan tüzel kişi temsilcisinin kimlik fotokopisi, ortak olan tüzel kişinin merkezi başka ilde ise kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınmış yeni tarihli faaliyet belgesi)

13- Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş Yönetim Kurulu Beyanı (1 ASIL) (yönetim kurulu üyelerinin tamamının  asıl imzası olmalı)  (ÖRNEK BELGE)

14- Ticaret sicili harcıilan ücreti, sermayenin artırılan kısmının on binde dördü Odamız veznesine yatırılarak 1 adet dekont aslı getirilecek.

15- Nakit artan sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı /ünvanı  ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu ile dekont asılları (ÖRNEK BELGE)

16- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

17- Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması halinde bunun gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu (1 suret)

*Sermaye artırımı sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan  yapılıyorsa;

Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket öz varlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna, sermayenin hangi oranda korunduğuna, Sadece sermaye taahhüdü yolu ile artırılmasında sermayeye eklenecek fonların   mevcut olmadığının  tespitine ilişkin ymm veya smmm raporu yada denetime tabi şirketlerde  denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu(1 asıl) (ayrıca raporu düzenleyen mali müşavirin güncel faaliyet belgesi aslı)

*sermaye artırımının  sadece iç kaynaklardan  yapılması durumunda artırımın tescil edilebilmesi için;

Sermayenin ödendiğine, Şirketin öz varlığıda  tespit edilmek sureti ile, şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, sermayenin hangi oranda korunduğuna, ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin ymm veya  smmm raporu (1 asıl+ raporu düzenleyen mali müşavirin güncel faaliyet belgesi)

*Sermayenin  sadece sermaye taahhüdü yolu ile artırılmasında;

(sermayenin tamamının ödendiğine, şirket sermayesinin öz varlık içerisinde korunduğunu, şirketin öz varlığıda  tespit edilmek sureti ile şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve  sermayenin hangi oranda korunduğuna şirketin  ayrıca sermayeye eklenecek  fonların mevcut olmadığının da tespit edilmesi  gerekmektedir.)

**Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan  ve halka açık olmayan  ve halka açılmak üzere sermaye piyasası kuruluna  başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü  yolu ile  sermayenin  artırılabilmesi için;

Fonlar sermayeye  dönüştürülmeden  veya fonlar sermayeye dönüştürülürken  eş zamanlı olarak fonların tutarından  daha yüksek miktarda  sermaye taahhüdü  yolu ile sermayenin artırılabilmesi;  bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri  ve sermaye artırımına ilişkin kararının  oy birliği ile  alınmış olma şartına bağlıdır.

*Halka açık veya halka açılmak üzere sermaye piyasası kuruluna başvuran anonim şirketler, bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların olup olmadığına bakılmaksızın sermaye taahhüdü yolu  ile sermayelerini artırmaları mümkün olmaktadır.

Ayni sermaye  konuluyorsa;

*Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler  ve  ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan;

1-Bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu   1 adet aslı yada mahkeme veya noter onaylı sureti

2-Mahkemenin; bilirkişi atama yazısı 1 Adet aslı veya mahkeme veya noterden onaylı sureti,

*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir  takyidat  olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

 


RÜÇHAN HAKKI

Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir (TTK m. 461/3). Sermaye artırımının tescilinden önce, yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin bu kararı tescil ve ilan edilmelidir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 72/3 ve m. 74/1).

*Sermaye artırımının görüşüldüğü genel kurulda, kararın tüm ortakların katılımı ve oybirliği ile alınması hâlinde bu husus aranmaz.

 1. Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Rüçhan Hakkına ilişkin yönetim kurulu kararı (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 4. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

SERMAYE AZALTIMI

1- Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)(ÖRNEK BELGE)

3- Bakanlık İzin Yazısı: Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

4- Genel kurul  toplantı  tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)

NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

5- Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE)(Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır) 

6-Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.

7- Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

8- Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

9- Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi

10- Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair yönetim kurul kararı (1 noter tasdikli+1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir)

11- Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Denetime tabi olması rapor şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir) (1 adet asıl)

12- Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu (1 adet asıl)

13- Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK BELGE)

14- Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri

15- Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet

16- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

NOT: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 11 ve 12.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

AZALTIM İLE ARTIRMANIN EŞ ZAMANLI OLARAK YAPILMASI

Sermaye artırımına ilişkin belgelere ilave olarak;

1- Bakanlık İzin Yazısı: Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

2- Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu ile dekontların asılları

3- Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (1 noter tasdikli+1 fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir)

4- Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren sermaye maddesinin yazıldığı yönetim kurulu kararı (1 noter tasdikli+1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir)

5- Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu

6- Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

————————————————————————————–

GENEL KURUL

1- Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)(ÖRNEK BELGE)

3- Genel kurul  toplantı  tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)

NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

4- Hazirun   listesi (1 asıl+1fotokopi ) (Yönetim kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği  herhangi bir yönetim kurulu üyesi, toplantı başkanı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. )  (ÖRNEK BELGE)(Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)

5-Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.

6- Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

7- Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

8- Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

9- (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)

10- Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

11- Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

NOT: Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (ÖRNEK BELGE)

*Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;

-Görev taksimi  ve  şirketi temsil ve ilzamın ne şekilde olacağına ilişkin  noter tasdikli  yönetim kurulu kararı (1 asıl+1 fotokopi)(Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)

-Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
          Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.

-Yönetim kuruluna seçilenlerin nufus cüzdan fotokopileri (2’er adet)

(Pay sahipleri dışından yönetim kuruluna üye seçimi var ise)

-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin  görevi  kabul ettiklerine dair görev kabul beyanı (1 asıl ) (ÖRNEK BELGE) + kimlik fotokopileri (2 adet) (Beyan da  yerleşim yeri,uyruğu,T.C. Vatandaşı ise  kimlik numarası,yabanı uyruklu ise yabancılar kimlik numarası belirtilmeli,yabancı uyruklu ise ekinde pasaportunun onaylı sureti (1 asıl+1 fotokopi) eklenmelidir.

           Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.

*Tüzel kişinin  yönetim  kuruluna seçilmesi  halinde;  tüzel kişi ile birlikte  ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin  adı-soyadı, adresi, uyruğu ve tc kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı  (noter tasdikli 1 adet ) (ÖRNEK BELGE) + Temsilcinin kimlik fotokopisi + Tüzel Kişi başka ilde ise bağlı bulunduğu odadan Oda Kayıt Belgesi

*Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde; Tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir. Ayrıca yabancı uyruklu tüzel  kişi yönetim kurulu üyesi girişi var ise  genel kurul tutanağında vergi numarası belirtilmelidir.)

*Genel kurulda denetçi seçimi var ise;

– Denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin beyan  (ttk 400. Mad.) (asıl 1 adet) (ÖRNEK BELGE)

– Denetçi şahıs ise kimlik fotokopisi (1 adet)

– Denetçi şirket ise imza sirküleri fotokopisi (1 adet)

*Denetime tabi şirketlerde; Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca 1 hesap dönemiyle sınırlı olarak seçilir.

*Genel Kuruldan Önce Hisse Devri Yapılmış İse;

– Hisse devir kararının fotokopisi (1 adet)

– Yeni giren ortak var ise; gerçek kişinin ortak olması durumunda kimlik fotokopisi, tüzel kişinin ortak olması durumunda iştirak kararından 1 noter tasdikli + 1 fotokopi, ortak olan tüzel kişi temsilcisinin kimlik fotokopisi, ortak olan tüzel kişi şirket ise kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınmış yeni tarihli faaliyet belgesi)

*Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc noları / yabancı uyruklu ise vergi numaraları yazılmalıdır

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

—————————————————————————————

Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ ( Resmi Gazete Tarih : 28.11.2012  Sayı: 28481 )

Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş  ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

—————————————————————————————

GENEL KURUL (TESCİLE TABİ OLMAYAN)

– (Sadece bilanço ve gelir tablosunun görüşüldüğü yönetim ve denetim kurullarının ibra edildiği genel kurullar)

 1. Genel kurul toplantı tutanağı (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)

NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

 1. Hazirun listesi (1 asıl+1 fotokopi) (Yönetim kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği herhangi bir yönetim kurulu üyesi, toplantı başkanı, atanmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. )(ÖRNEK BELGE)(Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
 2. Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.
 3. Genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 fotokopi)(Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)(ÖRNEK BELGE)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 5. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalıdır)(ÖRNEK BELGE)
 6. Bilgi güncelleme formu(ÖRNEK BELGE)
 7. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz

NOT: Tescile tabi olmayan genel kurul evrakları Müdürlüğümüzce bilgi amaçlı dosyasına alındığı için harç ve ilan ücreti çıkmamaktadır.

—————————————————————————————

DENETÇİ SEÇİMİ

 1.  Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2.  Genel kurul toplantı tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)
  NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.
 3. Hazirun cetveli (1 asıl + 1 fotokopi)  (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
 4. Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.
 5.  Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)(ÖRNEK BELGE)
 6.  Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
 7.  Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 8.  Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 9. (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)
 10.  Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 11.  Denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ttk 400. Mad.) (1 adet) (ÖRNEK BELGE) (Denetçi şahıs ise kimlik fotokopisi, tüzel Kişilik ise; İmza sirküleri fotokopisi beyannameye eklenmelidir.)
 12.  Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

*Denetime tabi şirketlerde ; denetçi ,şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

————————————————————————————

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Mersis  Kayıt Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)(tescil öncesi mersis sisteminden  tüzel kişi şube   başvurusu yapılarak sistemden alınacak   talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır).
 2. Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 3. Şube Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Müdürlüğümüzce yapılacaksa Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
            Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
 4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 5. Şube Yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 6. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 7. Bakanlık İzin Yazısı: Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 8. Şube tescili için; Şube Yetkilisinin Kendisi Veya şirketin şube işlemlerinin takibi için Vekalet Verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte Müdürlüğümüze müracaatı gerekmektedir. Şube Müdürü tescil esnasında Müdürlüğümüze Gelemeyecek ise Şube Müdürü tarafından eksiksiz şekilde doldurulup imzalanacak evraklar (Yeni Kayıt Evrakları)

* Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

Merkezi Müdürlüğümüzde, Şube başka ilde açılacaksa;

NOT:Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem yapılmayıp şubenin açılacağı müdürlükte tescil yapılacaktır.

————————————————————————————–

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl+1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 4. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
 5. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz

—————————————————————————————

TASFİYEYE GİRİŞ

 1.  Mersis Tasfiye Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2.  Yönetim kurulu gündem kararı (1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)(ÖRNEK BELGE)
 3.  Genel kurul toplantı tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi) (toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)
  NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.
 4. Bakanlık İzin Yazısı: Şirket kapanışı Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 5.  Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
 6. (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)
 7. Tasfiyeye girişe ilişkin yönetim kurulu kararı noter tasdikli (1 asıl+1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 8. Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı İlanı (2 ASIL) (ÖRNEK BELGE)
 9. “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan Şirketin Ünvanı altında tasfiye memuru adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Tasfiye memurunun nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
            Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
 10.  Tasfiye memurlarının  ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ÖRNEK BELGE) (1 adet asıl)
             Not: 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki “Görev Kabul Beyanı” talep edilmeyecektir.
 11.  Tasfiye memuru ortaklar dışından ise nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
 12.  Hazirun  listesi (1asıl+1fotokopi)  (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
 13. Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.
 14.  Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 15.  Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 16.  Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

* Tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının Tescilin Yapılacağı Gün Tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir.

*T.T.K 536/4. Maddesi gereğince temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

TASFİYEYE GİRİŞ

(MAHKEME KARARI İLE)

 1. Mersis Tasfiye Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Mahkeme kararı noter tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)
 3. “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan Şirketin Ünvanı altında tasfiye memuru adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Tasfiye memurunun nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
 4. Tasfiye memurlarının  ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ÖRNEK BELGE) (1 adet asıl)
 5. Tasfiye memuru  ortaklar dışından ise nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
 6. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 7. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 8. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

* tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının Tescilin Yapılacağı Gün Tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir.

—————————————————————————————

TASFİYE SONU

 1. Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Yönetim kurulu gündem kararı(1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)(ÖRNEK BELGE)
 3. Genel kurul toplantı tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.) (ÖRNEK BELGE)
  NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.
 4. Hazirun  listesi (1 asıl+1 fotokopi )  (ÖRNEK BELGE)(Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
 5. Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.
 6. Bakanlık İzin Yazısı: Şirket kapanışı Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 7. Bakanlık temsilcisi   atama   yazısı  (1 fotokopi(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda )
 8. (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)
 9. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 10. Genel kurulca onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış Tasfiye sonu bilançosu (1 asıl)
 11. 3.ilan tarihine kadar olan oda aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz
 12. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

*Tasfiye sonu bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

*Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini de tescil edilmiş olmalıdır.

————————————————————————————–

TASFİYE SONU (MAHKEME KARARI İLE)

 1. Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Mahkeme kararı noter tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)
 3. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 4. 3.ilan tarihine kadar olan oda aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz
 5. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

—————————————————————————————

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

 1. Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin yönetim kurulu gündem kararı(1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir)
 3. Genel kurul toplantı tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.) (Genel kurulda yeniden yönetim kurulu seçiminin yapılması gerekmektedir.)
  NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.
 4. Hazirun  listesi (1 asıl+1 fotokopi )  (ÖRNEK BELGE)(Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
 5. Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.
 6. Bakanlık İzin Yazısı: Şirket kapanışı Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 7. Bakanlık    temsilcisi   atama   yazısı  (1 fotokopi(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda )
 8. (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)
 9. Dilekçe (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru  tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 10. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 11. Şirket malvarlığının  pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memuru tarafından hazırlanmış  rapor (1  asıl )
 12. Görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (ÖRNEK BELGE)
 13. Şirket Ünvanı altında ( TASFİYE HALİNDE İBARESİ KALDIRILMIŞ ŞEKİLDE) yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
            Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
 14. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

*Yasal süresi içerisinde sermayelerini öngörülen asgari tutarlara yükseltmemiş şirketler tasfiyeden dönülmesi işlemi için tescil talebinde bulunamazlar.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

—————————————————————————————

EK TASFİYE

 1. Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru  tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 3. Mahkeme kararı Mahkeme tasdikli (1 asıl+1 fotokopi) (ilgili kararda “KESİNLEŞMİŞTİR” şerhinin olması gerekiyor.)
 4. Tasfiye Memuru olarak öncekilerden farklı kişiler atanmış ise tescil talepnamesi (2 asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Tasfiye memurunun nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir) (“Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında tasfiye memurları adına düzenlenmeli)
 5. Tasfiye Memurlarının kimlik fotokopileri 1’er adet
 6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 7. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

—————————————————————————————

SİGORTA ACENTELİK

 1. Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)
 2. Acentelik sözleşmesi asıl(1 Adet)(Sözleşmenin tüm sayfalarında tarafların imzaları olmalıdır)
 3. Acentelik  vekaletnamesi Noter tasdikli  (2 Adet asıl+1 fotokopi)
 4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 5. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
 6. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

————————————————————————————–
SİGORTA ACENTELİK FESHİ

 1. Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)
 2. Fesihname noter tasdikli  (2 asıl+1 fotokopi)
 3. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 4. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 6. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz

*Vekaleti veren sigorta şirketi de acentelik feshine ilişkin tescil için  kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir. Bu durumda oda aidatının ödendiğine ilişkin  makbuz aranmaz.


—————————————————————————————

TEK ORTAĞA DÖNÜŞME TESCİLİ

 1. Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 3. Yönetim Kurulu Kararı Noter tasdikli (1 asıl + 1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, T.C.kimlik numarası, yabancı uyruklu ise yabancı kimlik numarası belirtilmelidir.) (ÖRNEK BELGE)
 4. Tüzel kişi ortak olacaksa iştirak kararı noter tasdikli 1 adet + temsilcinin kimlik fotokopisi + Tüzel Kişinin Başka ilde olması durumunda bağlı olduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi (asıl 1 adet)
 5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

NOT: Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulu üye sayısında değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.


TEK ORTAĞIN DEĞİŞMESİ TESCİLİ

 1. Mersis Değişiklik Başvurusu(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 3. Yönetim Kurulu Kararı Noter tasdikli (1 asıl + 1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir)(Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, T.C.kimlik numarası, yabancı uyruklu ise yabancı kimlik numarası belirtilmelidir.) (ÖRNEK BELGE)
 4. Tüzel kişi ortak olacaksa iştirak kararı noter tasdikli 1 adet + temsilcinin kimlik fotokopisi + Tüzel Kişinin Başka ilde olması durumunda bağlı olduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi (asıl 1 adet)
 5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

—————————————————————————————

TEK ORTAKLIKTAN ÇIKIŞ TESCİLİ

 1. Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 3. Yönetim Kurulu Kararı Noter tasdikli (1 asıl + 1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
 4. Hisse devrinin işlendiği Pay Defterinin ilgili sayfasının fotokopisi (1 adet) (Devreden ve devralan için)
 5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

KİŞİLERİN İSİM/SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Yetkililerin veya yönetim kurulu üyelerinin isim/soyisim değişikliklerinde aşağıdaki listeye göre evrakların hazırlanarak tescile gelinmesi gerekmektedir.

 1. Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Değişiklik evlilik nedeniyle ise nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet), boşanma nedeniyle ise boşanma ilamı fotokopisi, mahkeme kararıyla ise mahkeme kararı fotokopisi. Nüfus müdürlüğünden yapıldı ise vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 3. Dilekçe (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru  tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)
 4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

————————————————————————-

ŞİRKETİN İHYASI

 1. Mersis Başvurusu(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Dilekçe(şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalı) (ÖRNEK BELGE)
 3. Mahkeme kararı mahkeme tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi)  (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)
 4. Oda veznesine yatırılanTicaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 5. Bilgi Güncelleme Formu(ÖRNEK BELGE)

NOT: Şirketin ihyası tescil edildikten sonra faaliyetine devam edebilmesi için yönetim seçimi, adres güncellenmesi v.s. gibi tescillerin de yapılması gerekmektedir.

————————————————————————-

YABANCI YETKİLİLERİN VEYA ORTAKLARIN T.C.VATANDAŞI OLMASI

 1. Mersis Başvurusu(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)
 2. Dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli(ÖRNEK BELGE)
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet)
 4. Oda veznesine yatırılanTicaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 5. Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)
 6. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

Loading

© 2012 - 2023 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası