* Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde 01.01.2015 tarihi itibariyle tüm tescil işlemlerinde MERSİS programına geçiş yapılmıştır. Tescil yaptıracak üyelerimizin öncelikle tsm46@hotmail.com adresine işlemleri ile ilgili tüm kararlarını inceleme yapılması için mail atarak randevu almaları, inceleme tamamlandıktan sonra şirket yetkilisi adına alınacak olan elektronik imza ile MERSİS girişi yapmaları, MERSİS programından müracaat tamamlandığını gösterir talep numarası ve tescil için gerekli evraklarla Müdürlüğümüze bizzat gelinmesi durumunda tescil işlemi gerçekleştirilecektir.
Sicil işlemleri için gereken tüm işlemlerin listesini, örnek evraklarını ve doldurulmaya hazır boş MS-Word belgelerini bulabilirsiniz.

KURULUŞ

  1. Mersis Kayıt Başvurusu (https://mersis.gtb.gov.tr/ ) (tescil öncesi mersis sisteminden kooperatif kuruluş  başvurusu yapılarak sistemden alınacak   talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır.
  2. Ana sözleşme noter tasdikli (2 asıl+1 fotokopi)  (İlgili bakanlık tarafından onaylı)
  3. Her kurucu ortağın nüfus cüzdan fotokopisi (1’er  adet)
  4. Her yönetim kurulu üyesi için fotoğraf (1’er  adet)
  5. Tescil talepnamesi noter tasdikli (2 asıl). Noterden kooperatif ünvanı altında Yönetim kurulu üyelerinin tamamı adına düzenlenmelidir.
  6. İlgili kurumdan alınmış izin yazısı aslı (1 adet) (İlgili il müdürlüğünün kooperatif kuruluş izin tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müdürlüğümüze tescil başvurusunda bulunulmalıdır.)
  7. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet,  İlan dekontu aslı 2 adet
  8. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.
  9. Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin En Az ¼ ‘nün Ödendiğine Dair Banka mektubu ve ortaklar adına düzenlenmiş ekli ödeme dekont asılları (1’er adet) (6102 Sayılı TTK. Md.345 Göre) (ÖRNEK BELGE)

Not: Kuruluş işlemine gelirken yönetim kurulu üyelerinin tamamının müdürlüğümüze imza için gelmeleri gerekmektedir.

 

GENEL KURUL

1. Yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)
2. Genel kurul toplantı tutanağı Noter Tasdikli (2 asıl+2 fotokopi)
3. Hazirun listesi (1 asıl+1fotokopi)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi
5. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile en az 2 yetkili tarafından müştereken imzalanmalı)
6. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, İlan dekontu aslı 2 adet
7. Bilgi güncelleme formu
8. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz
* Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;
- Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamın ne şekilde olacağına ilişkin noter tasdikli yönetim kurulu kararı (2 asıl+2 fotokopi)
- Tescil talepnamesi noter tasdikli (1asıl+1fotokopi) (Kooperatif ticaret ünvanı altında yetkililer adına düzenlenmelidir)
- Yönetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdan fotokopileri (1’er adet)
* Yönetim kurulu kararlarında üyelerin adları kısaltılmadan tc noları ile birlikte yazılmalıdır.
* Genel kurulda Denetçi seçimi var ise;
- Denetçi Kimlik fotokopisi

 

GENEL KURUL (TESCİLE TABİ OLMAYAN)

- (Sadece bilanço ve gelir tablosunun görüşüldüğü yönetim ve denetim kurullarının ibra edildiği genel kurullar)
1. Toplantı tutanağı noter tasdikli (1asıl+1 fotokopi)
2. Hazirun listesi (1 asıl+1fotokopi)
3. Genel kurul gündem kararı (1 fotokopi)
4. Bakanlık temsilcisi atama kararı(1 fotokopi)
5. Dilekçe (en az 2 kooperatif yetkilisi tarafından imzalanmalıdır)
NOT: EVRAKLAR BİLGİ AMAÇLI DOSYAMIZA ALINACAĞINDAN HARÇ VE İLAN ÜCRETİ YOKTUR..

 

TASFİYEYE GİRİŞ (Genel Kurul ile)

1. Yönetim kurulu gündem kararı(1 fotokopi)
2. Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (2 asıl+2 fotokopi)
3. Tasfiyeye girişe ilişkin Yönetim kurulu kararı noter tasdikli (2 asıl + 2 fotokopi)
4. Tescil talepnamesi noter tasdikli (1asıl+1fotokopi)(“Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan kooperatif ticaret ünvanı altında tasfiye memurları adına düzenlenmelidir)
5. Tasfiye kuruluna seçilen üyelerin nüfus cüzdan fotokopileri
6. Hazirun Cetveli (1 asıl+1 fotokopi)
7. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile en az 2 yetkili tarafından müştereken imzalanmalı)
8. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, Tasfiyeye giriş ilan dekontu aslı 2 adet, 3 defa ilan edilmesi ile ilgili 2 adet ilan dekontu aslı
9. Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi
10. Bilgi güncelleme formu
* Yönetim kurulu kararlarında üyelerin adları kısaltılmadan tc noları ile birlikte yazılmalıdır.
* Tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının Tescilin Yapılacağı Gün Tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir.

 

TASFİYEYE GİRİŞ (Mahkeme Kararı ile)

1. Mahkeme kararı noter tasdikli (2 asıl+2fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)
2. Tescil talepnamesi noter tasdikli (1 asıl+1 Fotokopi) ( “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan kooperatif ünvanı altında tasfiye memurları adına düzenlenmeli)
3. Tasfiye memuru nüfus cüzdan fotokopisi
4. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile mahkemece atanmış en az iki tasfiye memuru tarafından imzalanmalı,
5. icaret Sicili Harcı Dekontu Aslı 1adet, tasfiye giriş ilan dekontu aslı 2 adet,3 defa ilan edilmesi ile ilgili 2 adet ilan dekontu aslı
* Tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının Tescilin Yapılacağı Gün Tarihi itibarı ile ödenmesi Gerekmektedir.

 

TASFİYE SONU (Genel Kurul ile)

1. önetim kurulu gündem kararı (1 fotokopi)
2. Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (2 asıl+2 fotokopi) (Toplantı tutanağında tasfiyenin sonlandırılması ile ilgili madde görüşülürken “tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına, kooperatifin kaydının silinmesine” şeklinde metin geçmesi gerekiyor)
3. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, İlan dekontu aslı 2 adet, Bilançoya ilişkin yatırılmış olan damga vergisi dekontu asıl 1 adet
4. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile en az 2 yetkili Tasfiye Memuru tarafından müştereken imzalanmalı)
5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi
6. Hazirun listesi (1 asıl+1 Fotokopi)
7. Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış tasfiye sonu bilançosu(0 bilanço) asıl (1 adet)
8. 3.ilan tarihine kadar olan oda aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz
* Yönetim kurulu kararlarında üyelerin adları kısaltılmadan tc noları ile birlikte yazılmalıdır
*tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkin başvurusuda yapılmalıdır.

 

TASFİYE SONU (Mahkeme Kararı ile)

1. Mahkeme kararı noter tasdikli (2 asıl+2fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)
2. Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet
3. 3.ilan tarihine kadar olan oda aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz
4. Dilekçe (Kooperatif kaşesi altında en az iki tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)