K Yetki Belgesi için istenen belgeleri aşağıdaki linkleri kullanarak bilgisayarınıza alabilirsiniz.

K Belge Ücretleri İndir

K Belge Başvuru Formu İndir

Adana Ulaştırma Dosya İsteme Dilekçesi İndir

Belge Yenileme Dilekçesi İndir

İstenen Evraklar

K1 İstenen Evraklar Listesi İndir - K1 Dilekçe İndir

K1 * İstenen Evraklar Listesi İndir - K1 * Dilekçe İndir

K2 İstenen Evraklar Listesi İndir - K2 Dilekçeİndir

K2 * İstenen Evraklar Listesi İndir - K2 * Dilekçe İndir

K3 İstenen Evraklar Listesi İndir - K3 Dilekçe İndir

Diğer Evraklar

K Taşıt Düşüm Dilekçesi İndir

K Taşıt Ekleme Dilekçe İndir

K Taşıt Ekleme ve Düşüm Dilekçesi İndir

 

Değerli Üyelerimiz;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartların sağlanamaması, yetki belgesi yenileme sürecinin geçirilmesi gibi nedenlerle yetki belgelerinde yaşanan iptaller konusunda yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetleri önlemek amacıyla Odamız, K Türü yetki belgesi düzenlemekle yetkili diğer Odaların da girişimleri, yardım talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilmiştir. Yapılan girişimler sonucunda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapılmış ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 23 Mayıs 2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikteki önemli değişiklikler;

K1 yetki belgesi almış ve alacak olan gerçek kişiler için istenen asgari kapasite şartı 35 tonluk azami yüklü ağırlığından 30 ton’a indirilmiştir. (Bu asgari kapasite hesabı muafiyet kapsamında gerçek kişi olarak K1 yetki belgesi almış ve geçerli belgesi olanları kapsamamaktadır.)

K1 yetki belgesi almış tüzel kişilikler (şirketler) için herhangi bir değişiklik olmayıp 110 ton (toplam ağırlık ) ve ODY-4, ODY-3 veya ÜDY-3, ÜDY4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişileri şirket bünyelerinde istihdam etmeleri gerekmektedir.

Yetki belgesi yenileme süresi değiştirilmiştir. En son yayımlanan yönetmeliğe göre yetki belgesi bitiş tarihinden itibaren; 270 takvim günü için yönetmelikte belirtilen yenileme ücreti, (yetki belgesi tam ücretinin %5’i) 271. Takvim günü ile 630 takvim günü arasında başvuruda bulunulması halinde geçerli tam ücretin % 25 i ödenmek suretiyle yenileme işlemleri yapılacaktır.

Yetki belgesi sahibinin talebi üzerine birinci derece yakınlarından birine düzenlenirken adına belge düzenlenen kişinin yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlar durumda olması gerekmektedir.
Yetki belgesi sahibinin talebi üzerine % 25 oranında hisse sahibi olduğu bir tüzel kişilik adına belge düzenlenirken adına yetki belgesi düzenlenecek tüzel kişiliğin devredilecek yetki belgesi için belirtilen tüm yönetmelik şartlarını sağlar durumda olması gerekmektedir.

Asgari kapasite şartının kaybedilmesi ile ilgili yapılan değişiklik ile asgari kapasite kaybı sonrasında, asgari kapasitelerin kaybedildiği sürelerin toplamı 5 yıllık yetki belgesi süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamaz şeklinde düzeltilmiştir.

Yönetmeliğe eklenen geçici 10.madde ile “23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30/4/2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde; yenileme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden düzenlenir.” olarak değiştirilmiştir. Ancak bilinmelidir ki Geçici 10. Madde’ ye göre işlem yapacak olanlar sadece İPTAL olan K belgesi / leri hangi türden ise o belge için işlem yapabileceklerdir herhangi bir değişim yapılması mümkün olmayacaktır.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ve ilgili mevzuat hükümleri www.kugm.gov.tr adresinde bulunmaktadır.Üyelerimize ve yetki belgesi sahiplerine önemle duyurulur.