* Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde 01.01.2015 tarihi itibariyle tüm tescil işlemlerinde MERSİS programına geçiş yapılmıştır. Tescil yaptıracak üyelerimizin öncelikle tsm46@hotmail.com adresine işlemleri ile ilgili tüm kararlarını inceleme yapılması için mail atarak randevu almaları, inceleme tamamlandıktan sonra şirket yetkilisi adına alınacak olan elektronik imza ile MERSİS girişi yapmaları, MERSİS programından müracaat tamamlandığını gösterir talep numarası ve tescil için gerekli evraklarla Müdürlüğümüze bizzat gelinmesi durumunda tescil işlemi gerçekleştirilecektir. Sicil işlemleri için gereken tüm işlemlerin listesini, örnek evraklarını ve doldurulmaya hazır boş MS-Word belgelerini bulabilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------------------

KURULUŞ

1. Mersis Kayıt Başvurusu ( https://mersis.gtb.gov.tr/ ) (tescil öncesi mersis sisteminden tüzel kişi kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır.)

2. Esas Sözleşme (4 Noter Tasdikli)

3. Her ortağın nüfus cüzdan fotokopisi(2’ er Adet) (tüzel kişi ortak var ise temsilcilerinin)

4. Yetkililer İçin Noterden Şirket Unvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (2 Asıl)

5. Yetkililer İçin 1’er tane fotoğraf

6. Pay Sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev kabul beyanı  (ÖRNEK BELGE)

7. Her Ortak İçin Sosyal Güvenlik Bilgi Formu  (ÖRNEK BELGE)

8.(Mersis sistemi üzerinden alınacak Şirket Kuruluş Bildirim Formu (2 Takım Asıl) (Her sayfası yetkili yönetim kurulu üyesi  ve varsa mali müşaviri tarafından imzalı olacak. ) (ÖRNEK BELGE)

9. Sermayenin Onbinde 4’ ü Rekabeti Koruma Fonu, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR400001200945200080000011 Nolu Hesaba Yatırılıp 2 Adet Dekont Alınacak

10. Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin En Az ¼ ‘nün Ödendiğine Dair Banka mektubu ve  (ortaklar adına düzenlenmiş) ekli ödeme dekont asılları(1’er adet)  (6102 Sayılı TTK. Md.345 Göre)  (ÖRNEK BELGE)

11. İlan dekontu aslı 2 adet

12. Kurucu ortaklar arasında Yabancı Uyruklu gerçek kişi var ise, Vergi Numarası Alınacak ve Pasaportunun Türkçe Tercümeli Noter Tasdiklisi Asıl (veya Türk vatandaşı olup ikametgah adresi yurt dışı ise) 5 asıl+1 fotokopi. Ayrıca tescil öncesi yabancı uyruklu kişinin Türkçe pasaport bilgilerinin ve vergi numarasının müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

13. Kurucu ortaklar arasında Tüzel kişi var ise; 1 adet iştirak kararı noter tasdikli (alınacak kararda ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi mutlaka belirtilmelidir)(ÖRNEK BELGE)  (Temsilcinin kimlik fotokopisi + Başka ilde bulunan tüzel kişilik ise bağlı bulunduğu Odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi)

14. Ayni sermaye var ise; kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri.

15. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

16. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

17. Reşit olmayan kurucu ortak var ise; şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı (asıl veya mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet)

18. Reşit olmayan Kurucu ortağın anne veya babasının şirket ortağı olmaması halinde ise;  reşit olmayanın aile nüfus kayıt örneği fotokopisi)  

19. Reşit olmayan kurucu ortağın anne ve baba ortak değil ve boşanmış ise;  reşit olmayanın velayetine ilişkin mahkeme kararının mahkeme tarafından aslı gibidir tasdiklisi 1 adet )

20. Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu tüzel kişi var ise; tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge. ( Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) 

21. Kurulacak şirketin kurucu ortakları arasında; belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği.

22. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yetkili organ kararının noter onaylı örneği asıl. (1 adet)

23. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1.       1-   Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2.   2-   Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi  eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

3.   3-  Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi) (ÖRNEK BELGE)

4.Taahhütname (1 Asıl) (ÖRNEK BELGE)               

5.      5-  Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

6.   6-  Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

7.      7-  Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

ADRES BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA NEDENİ İLE DEĞİŞMİŞ  İSE RESEN TESCİL İÇİN ;

1-    Mersis Resen Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-  Dilekçe (ÖRNEK BELGE)

3-  Belediyeden Alınacak Yazı (ÖRNEK BELGE)

4-   Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)    

NOT:  Tescil İşlemi   Resen Yapılacağı İçin Harç Ve İlan Ücreti Yoktur.

*(İlgili belediyeden alınacak  yazıda firmanın  müdürlüğümüzce tescil edilmiş  adresinin kendi isteği dışında   belediye tarafından  yapılan çalışma neticesinde değiştirilmiş olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.)

---------------------------------------------------------------------------------------

YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTİFA

1-     Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-     Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

3-    İstifa eden yönetim kurulu üyesinin noter tasdikli istifa dilekçesi (asıl)

4-     Görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi) (ÖRNEK BELGE)

5-     Yetkililer İçin Noterden Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Asıl + 1 Fotokopi)

6-    Ticaret sicili harcı dekontu  aslı 1 adet,  ilan dekontu aslı 2 adet

7-     Bilgi Güncelleme  Formu (ÖRNEK BELGE)

8-     Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

9-     Pay Sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin  görev kabul beyanı (ÖRNEK BELGE)+ Nüfus cüzdan fotokopisi

* Yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu  üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc  noları / yabancı uyruklu ise vergi numaraları  yazılmalıdır

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1-      Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-      Yönetim kurulu tadil kararı noter tasdikli  (1 asıl+1 fotokopi) (karar ; Esas  sözleşmenin değişen maddelerine  ilişkin yeni metinleri  içermelidir) (ÖRNEK BELGE)

3-      Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)

4-      Genel kurul toplantı tutanağı (noter tasdikli)(2 asıl+2 fotokopi) (toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)

5-      Hazirun listesi ( 1 asıl+1fotokopi) (Yönetim kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği  herhangi bir yönetim kurulu üyesi, toplantı başkanı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.)  (ÖRNEK BELGE)

6-     Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 fotokopi)(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu   olan toplantılarda)

7-      Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi     eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

8-      Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

9-      Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

10-    Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

Esas sözleşme  değişikliği süre uzatımına ilişkin ise; Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak; Şirket süresinin sona ermesine rağmen faaliyetlerini sürdüklerini ve tasfiye işlemlerine başlamadıklarını gösteren yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu aslı ve raporu düzenleyen mali müşavirin faaliyet belgesi aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.

Esas  sözleşme değişikliği adres maddesine ilişkin ise;Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmış taahhütname aslı tescil esnasında müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. (ÖRNEK BELGE)

**Esas sözleşme değişikliği ticaret ünvanı maddesine ilişkin ise; unvan değişikliğine ilişkin tadil kararının ve  genel kurulun  tescilinden  sonra noterden ara tasdiki veya yeni defter tasdiki yaptırılıp; 

 

Aşağıdaki   evraklarla  tescil talebinde  bulunulmalıdır.

1-      Yeni şirket ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş noter tasdikli tescil talepnamesi “1 asıl+1fotokopi)

2-    Yetkilendirmeye ilişkin  yönetim kurulu kararı noter tasdikli( 2 asıl+2fotokopi )

3-      Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi   eklenmeli (ÖRNEK BELGE)

4-      Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına,
davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

MERKEZ NAKLİ GELEN

1-Mersis Kayıt Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/) (tescil öncesi mersis sisteminden  merkez nakli  başvurusu yapılarak sistemden alınacak   talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır )

2- Merkezin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Alınmış 111.Madde Belgesi aslı

3- Merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen  en son hususa ilişkin onaylı ticaret sicil gazetesi(1 adet asıl, 1 adet de fotokopi)

4- Varsa değişiklikleri ile beraber, Şirket sözleşmesinin merkez  sicil müdürlüğünce onaylı örneği

5- Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu tadil kararı (noter tasdikli 1 asıl+1 fotokopi) (ÖRNEK BELGE)

6- Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)

7- Genel kurul toplantı tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.) 8-Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE)

9- Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

10- (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet)

11- Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

12- Yetkililer İçin ; Noterden  Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (1 Asıl + 1 Fotokopi )

13- Yetkilendirmeye ilişkin yönetim kurul kararı noter tasdikli( 2 asıl,2 fotokopi) (ÖRNEK BELGE) (*mevcut yetkililerin yetki süresi devam ediyorsa; 12 ve 13. Maddedeki istenen evrakların getirilmesine gerek yoktur. Mevcut imza sirküsünden 1 asıl + 1 fotokopi getirilmesi gerekmektedir.)

14- Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

15- Şirketin mevcut  ortaklarının  ve yetkililerin nufus cüzdan fotokopileri  1’er adet

16-   Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

NOT: Merkez nakli tescili esnasında;  Şirket Yetkilisinin Kendisi  Veya    yetkilinin şirketin    işlemlerinin  takibi için Vekalet Verdiği  Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte  Müdürlüğümüze müracaatı Gerekmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------

MERKEZ NAKLİ GİDEN

1- Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu tadil kararı (noter tasdikli 1 asıl+1 fotokopi) (ÖRNEK BELGE)

2- Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)

3- Genel kurul toplantı tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)

4- Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE)

5-Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

6- (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet)

7-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

8- Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

9-Müdürlüğümüzden talep edilen merkez dosya evrakları tasdiki için belirlenen harçlara ilişkin     Ticaret Sicili Harcı Dekontu aslı, (oda tasdik ücret ödendi makbuzu) + Terkin harcı için yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu aslı

*Nakil olarak gidecek şirket  tarafından Merkez nakline ilişkin müdürlüğümüzden  talep edilen evrak  teslimi öncesi şirketin oda ait borçlarının tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Not: Merkezi Müdürlüğümüzden başka Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına giden şirketlerin Müdürlüğümüzde tescilleri yapılmamaktadır. Sadece 111.Madde belgesi ve ekinde şirketin Müdürlüğümüzde bulunan dosyasındaki evrakların 1’er suret tasdiklileri verilmektedir. Şirketin adresi hangi Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına gidiyorsa tescili o Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

SERMAYE ARTIRIMI

1-       Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)

3-       Genel kurul  toplantı  tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)

4-       Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE)

5-       Sermaye artırımına ilişkin iştirak taahhütnamesi  (1asıl)  (eğer tadil karar metninde ortakların pay adedi ve tutarları açık yazılmamışsa yönetim kurulunun yanında diğer ortakların da imza atacağı iştirak taahhütnamesinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir)  (ÖRNEK BELGE)

6-       Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu tadil kararı (noter tasdikli 1 asıl+1 fotokopi) (ÖRNEK BELGE)

7-       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

8-       Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

9-       Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi  

10-   Şirkete yeni ortak girişi var ise; (gerçek kişinin ortak olması durumunda kimlik fotokopisi, tüzel kişinin ortak olması durumunda iştirak kararından 1 noter tasdikli + 1 fotokopi, ortak olan tüzel kişi temsilcisinin kimlik fotokopisi, ortak olan tüzel kişi şirket ise kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınmış yeni tarihli faaliyet belgesi)

11-   Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş Yönetim Kurulu Beyanı (1ASIL) (yönetim kurulu üyelerinin tamamının  asıl imzası olmalı)  (ÖRNEK BELGE)

12-   Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet ,sermayenin artırılan kısmının on binde dördünün  ödendiğine ilişkin rekabet kurumu  dekontu aslı 2 adet, Nakit artan sermayenin 1/4’ünün ödendiğine ilişkin şirket ortaklarının adı, soyadı /ünvanı  ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu ile dekont asılları  (ÖRNEK BELGE)

13-  Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

*Sermaye artırımı  sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan  yapılıyorsa;

Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket öz varlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna, sermayenin hangi oranda korunduğuna, Sadece sermaye taahhüdü yolu ile artırılmasında sermayeye eklenecek fonların   mevcut olmadığının  tespitine ilişkin ymm veya smmm raporu yada denetime tabi şirketlerde  denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu(1 asıl) (ayrıca raporu düzenleyen mali müşavirin güncel faaliyet belgesi aslı)

*sermaye artırımının  sadece iç kaynaklardan  yapılması durumunda artırımın tescil edilebilmesi için;

Sermayenin ödendiğine, Şirketin öz varlığıda  tespit edilmek sureti ile, şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, sermayenin hangi oranda korunduğuna, ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin ymm veya  smmm raporu (1 asıl+ raporu düzenleyen mali müşavirin güncel faaliyet belgesi)

*Sermayenin  sadece sermaye taahhüdü yolu ile artırılmasında; (sermayenin tamamının ödendiğine, şirket sermayesinin öz varlık içerisinde korunduğunu, şirketin öz varlığıda  tespit edilmek sureti ile şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve  sermayenin hangi oranda korunduğuna şirketin  ayrıca sermayeye eklenecek  fonların mevcut olmadığının da tespit edilmesi  gerekmektedir.)

**Bilançolarında  sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan  ve halka açık olmayan  ve halka açılmak üzere sermaye piyasası kuruluna  başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü  yolu ile  sermayenin  artırılabilmesi için;

Fonlar sermayeye  dönüştürülmeden  veya fonlar sermayeye dönüştürülürken  eş zamanlı olarak fonların tutarından  daha yüksek miktarda  sermaye taahhüdü  yolu ile sermayenin artırılabilmesi;  bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri  ve sermaye artırımına ilişkin kararının  oy birliği ile  alınmış olma şartına bağlıdır.

 *Halka açık  veya halka açılmak üzere sermaye piyasası kuruluna başvuran anonim şirketler, bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların olup olmadığına bakılmaksızın sermaye taahhüdü yolu  ile sermayelerini artırmaları mümkün olmaktadır.

Ayni sermaye  konuluyorsa;

*Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler  ve  ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan;

1-Bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu   1 adet aslı yada mahkeme veya noter onaylı sureti 

2-Mahkemenin; bilirkişi atama yazısı 1 Adet aslı veya mahkeme veya noterden onaylı sureti,

*Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir  takyidat  olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

*Şirket  sözleşmesi   değişikliği   bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne  tabi olan şirketler  için bu izin veya uygun görüşü yazısı ( 1 adet fotokopi)

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

---------------------------------------------------------------------------------------

SERMAYE AZALTIMI

1-       Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)

3-       Genel kurul  toplantı  tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)

4-       Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE)

5-       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

6-       Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

7-       Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi  

8-      Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 noter tasdikli+1 fotokopi)

9-      Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Denetime tabi olması rapor şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir) (1 adet asıl)

10-  Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu (1 adet asıl)

11-  Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK BELGE)

12-  Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri

13-  Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

14-  Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

15-  Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

 

NOT: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 10 ve 11.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

 

AZALTIM İLE ARTIRMANIN EŞ ZAMANLI OLARAK YAPILMASI

         Sermaye artırımına ilişkin belgelere ilave olarak;

1-   Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

2-   Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu ile dekontların asılları

3-   Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 noter tasdikli+2 fotokopi)

4-   Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren sermaye maddesinin yazıldığı yönetim kurulu kararı (1 noter tasdikli+1 fotokopi)

5-   Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu

6-   Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

 

---------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL

1-       Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)

3-       Genel kurul  toplantı  tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)

4-       Hazirun   listesi (1 asıl+1fotokopi ) (Yönetim kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği  herhangi bir yönetim kurulu üyesi, toplantı başkanı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. )  (ÖRNEK BELGE)

5-       Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

6-       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

7-       Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

8-       (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet)

9-      Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine ilişkin makbuz

 

*Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;

-Görev taksimi  ve  şirketi temsil ve ilzamın ne şekilde olacağına ilişkin  noter tasdikli  yönetim kurulu kararı (2 asıl+2 fotokopi) (ÖRNEK BELGE)

-Yetkililer İçin Noterden Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (1 Asıl + 1 Fotokopi)

-Yönetim kuruluna seçilenlerin nufus cüzdan fotokopileri(1’er adet)

(Pay sahipleri dışından yönetim kuruluna üye seçimi var ise)

-Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin  görevi  kabul ettiklerine dair görev kabul beyanı (1 asıl ) (ÖRNEK BELGE) (Beyan da  yerleşim yeri,uyruğu,T.C. Vatandaşı ise  kimlik numarası,yabanı uyruklu ise  vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli,yabancı uyruklu ise ekinde pasaportunun onaylı sureti (1 asıl+1 fotokopi) eklenmelidir.  

*Tüzel kişinin  yönetim  kuruluna seçilmesi  halinde;  tüzel kişi ile birlikte  ve tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin  adı-soyadı, adresi, uyruğu ve tc kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı  (noter tasdikli 1 adet )  (ÖRNEK BELGE) + Temsilcinin kimlik fotokopisi + Tüzel Kişi başka ilde ise bağlı bulunduğu odadan Oda Kayıt Belgesi

*Tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu olması halinde; Tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir. Ayrıca yabancı uyruklu tüzel  kişi yönetim kurulu üyesi girişi var ise  genel kurul tutanağında vergi numarası belirtilmelidir.) 

 

      *Genel kurulda denetçi seçimi var ise;  

Denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin beyan  (ttk 400. Mad.) (asıl 1 adet) (ÖRNEK BELGE)

*Denetime tabi şirketlerde; Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca 1 hesap dönemiyle sınırlı olarak seçilir.

*Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc noları / yabancı uyruklu ise vergi numaraları yazılmalıdır

 

 

*Genel Kuruldan Önce Hisse Devri Yapılmış İse; 

- Hisse devir kararının fotokopisi

- Yeni giren ortak var ise; gerçek kişinin ortak olması durumunda kimlik fotokopisi, tüzel kişinin ortak olması durumunda iştirak kararından 1 noter tasdikli + 1 fotokopi, ortak olan tüzel kişi temsilcisinin kimlik fotokopisi, ortak olan tüzel kişi şirket ise kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınmış yeni tarihli faaliyet belgesi)

NOT: ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ YAPILMIŞ İSE; GENEL KURUL EVRAKLARINIZIN TAMAMINI HAZIRLAYIP MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GETİRİYORSUNUZ. ÖNCELİKLE HİSSE DEVİR İŞLEMİNİZ MERSİSE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE RESEN GİRİLİYOR VE YENİ HİSSE DAĞILIMI TANITILIYOR. SONRASINDA GENEL KURUL İŞLEMİNİZİ MERSİSE GİRMENİZ SİZDEN İSTENİYOR.

 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

---------------------------------------------------------------------------------------

DENETÇİ SEÇİMİ

1-      Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Genel kurul toplantı tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)

3-      Hazirun cetveli (1 asıl + 1 fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

4-       Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi)         

5-      Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

6-      Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

7-      Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

8-      (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet)

9-     Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

10-   Denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ttk 400. Mad.) (ÖRNEK BELGE)

11-   Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

 

*Denetime tabi şirketlerde ; denetçi ,şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

                  

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI

Merkezi başka ilde, Şube müdürlüğümüze tescil edilecek ise,

1-Mersis  Kayıt Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)(tescil öncesi mersis sisteminden  tüzel kişi şube   başvurusu yapılarak sistemden alınacak   talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır).

2- Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

3-Yetkililer İçin Noterden  Şube Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (1 Asıl + 1 Fotokopi)

4-Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

5-Şube Yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)

6-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

7-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı

8Merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ilişkin sicil  onaylı Ticaret Sicil gazeteleri  1’er adet, 1’er adet de fotokopileri

9-Varsa değişiklikleri ile beraber    Şirket sözleşmesinin sicil onaylı örneği,

10-Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

* Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

Şube tescili için; Şube Yetkilisinin Kendisi Veya şirketin şube işlemlerinin takibi için Vekalet Verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte Müdürlüğümüze müracaatı gerekmektedir. 

 

 

Merkezi Müdürlüğümüzde,  Şube tescili de müdürlüğümüzde  yapılacaksa ;

1-     Mersis    Kayıt Başvurusu(http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/) (tescil öncesi mersis sisteminden  tüzel kişi şube başvurusu yapılarak sistemden alınacak   talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır.

2-     Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  Noter Tasdikli (3 Asıl + 2 Fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

3-    Yetkililer İçin Noterden  Şube    Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (1 Asıl + 1 Fotokopi)

4-     Şube Yetkilisi  dışarıdan atanmışsa  Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)

5-     Ticaret sicili harçları  dekontları  asılları 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

6-     Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

7-     Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

 

* Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

*Şube tescili için; Şube Yetkilisinin Kendisi Veya şirketin şube işlemlerinin takibi için Vekalet Verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte Müdürlüğümüze müracaatı gerekmektedir.

 

 

 

Merkezi Müdürlüğümüzde, Şube başka ilde açılacaksa ;

1-    Yönetim kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Asıl +1 fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

2-    Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

3-    Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

4-    ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet,(oda tasdik ücret ödendi makbuzu)

5-    Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI

1- Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl+2 fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

3- Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

4- Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

5- Oda aidatının ödendiğine dair makbuz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

TASFİYEYE GİRİŞ

1-       Mersis Tasfiye Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Yönetim kurulu   gündem kararı (1 fotokopi)

3-       Genel kurul toplantı tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)

4-       Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

5-       (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet)

6-       Tasfiyeye girişe ilişkin yönetim kurulu kararı noter tasdikli (2asıl+2 fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

7-       Tescil talepnamesi noter tasdikli (1 asıl+1 Fotokopi) ( “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında  tasfiye memurları adına düzenlenmeli)

8-       Tasfiye memurlarının  ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ÖRNEK BELGE)

9-       Tasfiye memuru  ortaklar dışından ise nüfus cüzdan fotokopisi

10-   Hazirun  listesi (1asıl+1fotokopi)  (ÖRNEK BELGE)

11-   Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

12-   Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

13-   Ticaret Sicili Harcı Dekontu Aslı 1adet,  tasfiye giriş ilan dekontu aslı 2 adet,3 defa ilan edilmesi ile ilgili ilan dekontu aslı 2 adet

 

* tasfiyeye   giriş tescili işlemi öncesi    Oda Aidatlarının Tescilin Yapılacağı Gün Tarihi itibarı ile  ödenmesi gerekmektedir.

*T.T.K 536/4. Maddesi gereğince temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

 

 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına,
davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

 

 

 

TASFİYEYE GİRİŞ

(MAHKEME KARARI İLE)

1-       Mersis Tasfiye Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Mahkeme kararı noter tasdikli  (2 asıl+2fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)

3-       Tescil talepnamesi  noter tasdikli (1 asıl+1 Fotokopi) ( “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında  tasfiye memurları adına düzenlenmeli)

4-       Tasfiye memurlarının  ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin beyan (ÖRNEK BELGE)

5-       Tasfiye memuru  ortaklar dışından ise nüfus cüzdan fotokopisi

6-       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

7-       Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

8-       Ticaret Sicili Harcı Dekontu   Aslı 1adet,  tasfiye giriş ilan dekontu  aslı 2 adet,3 defa ilan edilmesi ile ilgili ilan dekontu aslı 2 adet

 

* tasfiyeye giriş tescili işlemi öncesi Oda Aidatlarının Tescilin Yapılacağı Gün Tarihi itibarı ile ödenmesi gerekmektedir.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

TASFİYE SONU

1-   Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Yönetim kurulu gündem kararı(1 fotokopi)

3-   Genel kurul toplantı tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.) (Toplantı tutanağında tasfiyenin sonlandırılması ile ilgili madde görüşülürken “tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına, şirketin kaydının silinmesine” şeklinde metin geçmesi gerekiyor)

4-   Hazirun  listesi (1 asıl+1 fotokopi )  (ÖRNEK BELGE)

5-   Bakanlık    temsilcisi   atama   yazısı  (1 fotokopi) (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda )

6-   (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet)

7-  Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet, Bilançoya ilişkin yatırılmış olan damga vergisi dekontu (1 asıl)

8-  Genel kurulca onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış Tasfiye sonu bilançosu (1 asıl)

9-  3.ilan tarihine kadar olan oda aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz

10-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

 

 

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına,
davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

*Tasfiye sonu bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

*Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini de tescil edilmiş olmalıdır.

 

 

TASFİYE SONU (MAHKEME KARARI İLE)

 

1-       Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Mahkeme kararı noter tasdikli  (2 asıl+2fotokopi) (ilgili kararda “kesinleşmiştir şerhi” olması gerekiyor)

3-       Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

4-       3.ilan tarihine kadar olan oda aidatlarının ödendiğini gösterir makbuz

5-       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1-       Mersis Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2-       Tasfiyeden dönülmesine ilişkin yönetim kurulu gündem kararı(1 fotokopi)

3-       Genel kurul toplantı tutanağı  (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 noter  tasdikli+2 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.) (Genel kurulda yeniden yönetim kurulu seçiminin yapılması gerekmektedir.)

4-      Hazirun  listesi (1 asıl+1 fotokopi )  (ÖRNEK BELGE)

5-      Bakanlık    temsilcisi   atama   yazısı  (1 fotokopi) (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda )

6-      (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet)

7-      Dilekçe (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru  tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

8-      Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

9-     Şirket malvarlığının  pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memuru tarafından hazırlanmış  rapor (1  asıl )

10-   Görev taksimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (2 Asıl + 2 Fotokopi)

11-   Yetkililer İçin Noterden Şirket Ünvanı ( TASFİYE HALİNDE İBARESİ KALDIRILMIŞ ŞEKİLDE) altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (1 Asıl + 1 Fotokopi)

12-   Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

 

 

(*Yasal süresi içerisinde sermayelerini öngörülen asgari tutarlara yükseltmemiş şirketler tasfiyeden dönülmesi işlemi için tescil talebinde bulunamazlar.)

 

                                                                                             

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına,
davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • SİGORTA ACENTELİK

  1-        Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

  2-      Acentelik sözleşmesi asıl(1 Adet)(Sözleşmenin tüm sayfalarında tarafların imzaları olmalıdır)

  3-      Acentelik  vekaletnamesi Noter tasdikli  (2 Adet asıl+2 fotokopi)

  4-      Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

  5-      Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)

  6-      Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

  7-      Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------
 • SİGORTA ACENTELİK FESHİ

  1-      Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr)

  2-      Fesihname noter tasdikli  (2 asıl+2 fotokopi)

  3-      Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet, ilan dekontu aslı 2 adet

  4-      Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli)  (ÖRNEK BELGE)

  5-      Bilgi Güncelleme Formu (ÖRNEK BELGE)

  6-      Oda aidatının ödendiğine dair makbuz

  *Vekaleti veren sigorta şirketi de acentelik feshine ilişkin tescil için  kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir. Bu durumda oda aidatının ödendiğine ilişkin  makbuz aranmaz.


   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  • TEK ORTAĞA DÖNÜŞME TESCİLİ

   Yapım Aşamasında