Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
EnglishTurkish

İstenen Evraklar – Şahıs

YENİ KAYIT

 1. Mersis   Kayıt Başvurusu (https://mersis.gtb.gov.tr/) (Tescil öncesi mersis sisteminden  gerçek kişi kuruluş  başvurusu yapılarak sistemden alınacak  talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır.)
 2. Maliye kaydının gerçek gelirde yapılmış olması ve 5362 Sayılı yasaya istinaden bilanço esasına göre defter tutması gerekiyor.
 3. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi + Taahhütname 1 adet asıl (ÖRNEK BELGE)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 5. Ünvanlı Tescil Talepnamesi (2 Adet Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Şahsın nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
  NOT: Unvan Kullanılmayacak İse Tescil Talepnamesinde Unvan Kısmı Yazılmayacak. Unvan kullanılacak ise Müdürlüğümüzden sorgulamasının yaptırılması gerekmektedir.)
 6. Bilgi Güncelleme Formu  (ÖRNEK BELGE)
 7. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
 8. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında yatırılacaktır.
 • Kayıt için şahsın kendisi veya  şahıs adına  kuruluş  işlemlerine özgü veya  genel vekaletnameye sahip kişi de başvuruda bulunabilir. Bu durumda yapılacak başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak 1 adet vekaletname  fotokopisinin  de müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt için başvuran şahıs  18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE; Tescil talepnamesi anne baba adına çıkartılacak. İşlem esnasında tescil evraklarına anne ve baba birlikte imza edecek. Anne veya babadan biri hayatta değilse vefat ettiğini gösterir belge getirilecek. Boşanma var ise velayetle ilgili mahkeme kararı fotokopisi temsilname düzenlendiği için kişi başına temsil harcı da yatırılacak.
 • Yabancı Uyruklu Şahıslarda; Pasaportun Türkçe tercümesi yapılarak Noter tasdiki yapılacak (2 adet) + Yabancılar Kimlik Numarasını gösterir evrak fotokopisi getirilecek (2 adet).

———————————————————————

DEĞİŞİKLİK

1. Mersis Değişiklik Başvurusu (https://mersis.gtb.gov.tr/)

2. Değişiklik Dilekçesi (değişiklik tescili için Şahsın kendisi Veya Vekaleti Olan kişinin müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.)
3. Unvan Değişikliği Varsa Ünvanlı Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Şahsın nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
NOT: Unvan Kullanılmayacak İse Tescil Talepnamesinde Unvan Kısmı Yazılmayacak. Unvan kullanılacak ise tescil öncesi Müdürlüğümüzden sorgulamasının yaptırılması gerekmektedir.)
4. İş konusu değişecekse ve unvan kullanılıyorsa; unvan değişikliğinin de tescili gerekmektedir.)
5. Adres Değişikliği Varsa Taahhütname (1 Asıl) (ÖRNEK BELGE)
6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

7. Bilgi Güncelleme Formu  (ÖRNEK BELGE)
8. Oda Aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

———————————————————————–

TERKİN

VERGİ DAİRESİNDEN TERK NEDENİ İLE;
1. Mersis Terkin Başvurusu (https://mersis.gtb.gov.tr/)

2. Terkin Dilekçesi (şahsın kendisi veya adına vekalete sahip kişinin Müdürlüğümüze tescil için başvuruda bulunması gerekir.)
3. Oda veznesine yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu aslı (1 adet)
4. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz.

ESNAF OLMASI NEDENİ İLE;
1. Mersis Terkin Başvurusu (https://mersis.gtb.gov.tr/)

2. Ticaret İl Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Komisyonundan alınacak esnaf olduğunu belirleyen karar aslı (1 adet)
3. Esnaf Olması Nedeniyle Kayıt Silme Dilekçesi (şahsın kendisi veya adına vekalete sahip kişinin müdürlüğümüze tescil için başvurması gerekmektedir.)
4. Oda veznesine yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu aslı (1 adet)
5. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz

VEFAT NEDENİ İLE;
1. Mersis Terkin Başvurusu (https://mersis.gtb.gov.tr/)

2. Mirasçılık belgesi fotokopisi veya vefatı+varisleri gösterir belge
3. Vefat Nedeniyle Kayıt Silme Dilekçesi (Reşit olan Varislerden Birinin Şahsen Müracaatı gerekmektedir)
4. Oda veznesine yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu aslı (1 adet)
5. Vefat Tarihinden Öncesi Oda Aidatının ödendiğine dair Makbuz

—————————————————————————

MERKEZ NAKLİ GELEN

1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden gerçek kişi merkez nakli başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)
2. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak 111.Madde Belgesi (Başvurudan en fazla 1 ay öncesinde alınmış olması gerekmektedir)
3. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi 1 adet
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
5. Maliye Kaydının Müdürlüğümüz sınırlarında olan vergi dairelerinden birine getirilmiş olması ve internet vergi dairesinde değişikliğin görünmesi gerekmektedir.
6. Müdürlüğümüze kayıt olmak için Ünvanlı Tescil Talepnamesi (2 adet asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Şahsın nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
7. Taahhütname (1 Asıl) (ÖRNEK BELGE)

8. Firma sahibi için 1 tane fotoğraf
9. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
10. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında yatırılacaktır.

*Kayıt için şahsın kendisi veya şahıs adına kuruluş işlemlerine özgü veya genel vekaletnameye sahip kişi de başvuruda bulunabilir. Bu durumda yapılacak başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak 1 adet vekaletname fotokopisinin de Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

——————————————————————–

MERKEZ NAKLİ GİDEN

1. Dilekçe (Şahsın kendisi veya vekaleti olan kişinin Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.)

2. Oda veznesine yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu (Sayfa tasdiki, belge ve terkin için 1 dekont)

3. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz

NOT: Merkezi Müdürlüğümüzden başka Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına giden şahısların Müdürlüğümüzde tescilleri yapılmamaktadır. Sadece 111.Madde belgesi ve ekinde şahsın Müdürlüğümüzde bulunan dosyasındaki evrakların 1’er suret tasdiklileri verilmektedir. Şahsın adresi hangi Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarına gidiyorsa tescili o Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

———————————————————————-

ŞUBE AÇILIŞ

Merkezi başka ilde, Şube Müdürlüğümüze tescil edilecek ise;

1. Mersis Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ (tescil öncesi mersis sisteminden gerçek kişi şube kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)
2. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış olan 120.Madde Belgesi (belgenin başvuru tarihinden en fazla 1 ay öncesinde alınmış olması gerekmektedir.)
3. Şubenin ilgili vergi dairesine kaydının yapıldığını gösterir mükellefiyet yazısı
4. Müdürlüğümüze kayıt olmak için İçeriğinde şube ünvanı belirtilmiş tescil talepnamesi (2 Adet Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Şahsın nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)

(**tescil talepnamesinin ticaret unvanı kısmında merkezde kullanılan unvan aynen yazılacak yanına ……. şubesi şeklinde ibare konulacaktır.)
(**eğer merkez de ad soyad haricinde unvan kullanmıyorsa: Şubenin ünvanı “ŞAHSIN İSMİ  …….. ŞUBESİ” şeklinde olacak. (ÖRNEK: ALİ ASLAN KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ)

5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
6. Taahhütname (1 Asıl) (ÖRNEK BELGE)

7. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
8. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında yatırılacaktır.
*Kayıt için şahsın kendisi veya şahıs adına kuruluş işlemlerine özgü veya genel vekaletnameye sahip kişi de başvuruda bulunabilir. Bu durumda yapılacak başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak 1 adet vekaletname fotokopisinin de müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Merkezi Müdürlüğümüzde, Şube tescili de müdürlüğümüzde  yapılacaksa;

1. Mersis Kayıt Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/) (tescil öncesi mersis sisteminden gerçek kişi şube kuruluş başvurusu yapılarak sistemden alınacak talep numarası ile tescil talebinde bulunulacaktır)

2. Şubenin ilgili vergi dairesinde kaydının yapıldığını gösterir yazı (1 asıl)

3. Müdürlüğümüze şube kayıt olmak için içeriğinde şube  ünvanı belirtilmiş tescil talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Şahsın nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)

(**tescil talepnamesinin ticaret unvanı kısmında merkezde kullanılan unvan aynen yazılacak yanına ……. şubesi şeklinde ibare konulacaktır.)
(**Eğer merkezde ad soyad haricinde unvan kullanılmıyorsa: Şubenin ünvanı “ŞAHSIN İSMİ  …….. ŞUBESİ” şeklinde olacak. (ÖRNEK: ALİ ASLAN KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ)

4. Taahhütname (1 Asıl) (ÖRNEK BELGE)

5. Bilgi Güncelleme Formu  (ÖRNEK BELGE)

6. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet (şube için).

7. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı dekontu aslı 1 adet (merkez için).

8. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında yatırılacaktır.

*Kayıt için şahsın kendisi veya şahıs adına kuruluş işlemlerine özgü veya genel vekaletnameye sahip kişi de başvuruda bulunabilir. Bu durumda yapılacak başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak 1 adet vekaletname fotokopisinin de Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Merkezi Müdürlüğümüzde, Şube Başka İlde Açılacak İse;

1. Dilekçe (Şahsın kendisi veya vekaleti olan kişinin müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.)

2. Bilgi Güncelleme Formu  (ÖRNEK BELGE)

3. Oda veznesine yatırılan Ticaret Sicili Harcı Dekontu Aslı 1 adet

NOT: Merkezi Müdürlüğümüzde şube başka ilde açılacak ise; Müdürlüğümüzce tescil yapılmamaktadır. Sadece 120.Madde Belgesi ve ekinde şahsın Müdürlüğümüzde bulunan dosyasındaki evrakların 1’ er suret tasdiklileri verilmektedir. Şube hangi Ticaret Sicili Müdürlüğü sınırlarında açılacak ise tescili o Müdürlük tarafından yapılacaktır.

—————————————————————————

ŞUBE TERKİN

1. Mersis Terkin Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Terkin Dilekçesi (Terkin tescili için Şahsın kendisi veya Vekaleti Olan kişinin müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir)
3. İlgili vergi dairesinden Kaydın Silindiğine Dair Yazı (1 Asıl + 1 Fotokopi)
4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
5. Oda Aidatının ödendiğine dair makbuz

————————————————————————–

ACENTELİK TESCİLİ

1. Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Vekaletname  (2 Noter Tasdikli + 1 Fotokopi)

3. Acentelik sözleşmesi asıl(1 Adet)(Sözleşmenin tüm sayfalarında tarafların imzaları olmalıdır)

4. Tescil İle İlgili Dilekçe   (ÖRNEK BELGE)

5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

6. Bilgi Güncelleme Formu  (ÖRNEK BELGE)

7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz

————————————————————————–

ACENTELİK FESHİ

1. Mersis Acentelik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Fesihname (2 Noter Tasdikli + 1 Fotokopi)

3. Tescil İle İlgili Dilekçe    (ÖRNEK BELGE)

4. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

5. Bilgi Güncelleme Formu   (ÖRNEK BELGE)

6. Oda aidatının ödendiğine dair makbuz

————————————————————————–

İSİM-SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ

1. Mersis Değişiklik Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)

2. Değişiklik Dilekçesi (değişiklik tescili için şahsın kendisi veya vekaleti olan kişinin Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.)

3. Ünvanlı Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Unvan kullanılmıyorsa sadece isme tescil talepnamesi yapılacak) (Şahsın nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)

4. Değişiklik evlilik nedeniyle ise nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet), boşanma nedeniyle ise boşanma ilamı fotokopisi, mahkeme kararıyla ise mahkeme kararı fotokopisi.

5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.

6. Bilgi Güncelleme Formu  (ÖRNEK BELGE)

7. Oda Aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz